Charakteristika organizácie

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia vzniklo rozhodnutím o registrácii neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, ktoré vydal Okresný úrad v Prešove dňa 27. januára 2016 rozhodnutím číslo OVVS-506/2016-NO na základe návrhu na vznik neziskovej organizácie a zakladateľskej listiny zo dňa 30. decembra 2015 zakladateľa Miroslava Antoňaka.

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia vzniklo za účelom zabezpečovania ochrany práv a hájenia ekonomických záujmov občanov, ktorých právny poriadok kvalifikuje ako spotrebiteľov.

Spotrebiteľské Centrum n.o. opiera svoju činnosť o predchádzajúce aktivite svojho zakladateľa v oblasti ochrany práv spotrebiteľov, ktoré vykonával už od roku 2009.

 

Ciele organizácie

Našim cieľom je chrániť ľudské práva, hájiť právom chránené záujmy a poskytovať občanom Slovenskej republiky rýchle, efektívne a bezplatné právne a neziskové finančné poradenstvo pred uzavieraním spotrebiteľských zmlúv ako aj v prípade riešenia sporov z nich vzniknutých.

Zastupovať občanov – spotrebiteľov na základe generálnej plnej moci pri mimosúdnych konaniach, v konaniach pred rozhodcovskými aj všeobecnými súdmi, ako aj v konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní, prokuratúrou a orgánmi štátnej a verejnej správy.

V záujme zvýšenej ochrany oprávnených záujmov občanov monitorovať, nezávisle hodnotiť a pozitívne vplývať na trhové prostredie, a to hlavne hodnotením obchodných a zmluvných podmienok vo formulárových zmluvách, ich monitoringom, označovaním zhody a súladu s platnou legislatívou a taktiež aj vzdelávaním právnických osôb.

Naše ciele napĺňame najmä konzultačnou, poradenskou, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, národnou i medzinárodnou spoluprácou, organizovaním spoločenských akcií, konferencií, seminárov, kultúrnych podujatí a iných akcií.

Vytýčenými cieľmi v roku 2016 bolo dosiahnuť minimálne merateľné ukazovatele poskytovaných služieb občanom a to 3 000 zodpovedaných otázok spotrebiteľov online, 1000 prijatých žiadosti o zastupovanie v súdnom spore a 500 prijatých návrhov na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

 

Činnosť

Spotrebiteľské Centrum n.o. v roku 2016 vykonávalo bežné činnosti spojené s cieľmi a účelom založenia neziskovej organizácie, ktoré podľa spôsobu ich poskytovania možno kategorizovať:

OnlineTelefonickyOsobne
Poradenstvo
Spotrebiteľské (právne) poradenstvoxxx
Energetické poradenstvoxxx
Neziskové finančné poradenstvoxxx
Monitorgin zmluvných podmienokxx
Monitoing zmluvných podmienok e-shopovxxx
Mimosúdna agenda
Mimosúdne riešenie sporovxx
Mediáciax
Alternatívne riešenie sporov
Súdna agenda
Zastupovanie spotrebiteľov pred súdmix
Exekučné konaniaxx

Spotrebiteľské (právne) poradenstvo

Online právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo sme poskytovali prostredníctvom webovej služby SpotrebiteľskáPoradňa.sk, ktorej poradenské služby za uplynulý rok využilo xxxx občanov.

Poskytovanie právneho poradenstva spočíva v zodpovedaní otázky spotrebiteľa spôsobom, ktorý by pracovník poradne sám zvoli, na riešenie vzniknutej opísanej situácie v rozsahu závislom na položenej otázke. Máme za cieľ zodpovedať otázky občanov v čo najkratšom možnom čase za využitia moderných komunikačných technológii.

Môžeme konštatovať, že tento cieľ sa nám v celkovom priemere podarilo naplniť nakoľko nám zodpovedanie otázky spotrebiteľa trvalo 35 minút. Pracovník poradne okrem právnej stránky problematiky ochrany práv spotrebiteľov poskytoval taktiež energetické a finančné poradenstvo.

Najčastejšie otázky občanov súviseli s reklamačným konaním, finančnými službami a uplatnením práva na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy.

Webové stránky spotrebiteľskej poradne boli zobrazené 69 967 krát pričom ich navštívilo 38 135 osôb z toho až 63,5 %  boli ženského pohlavia.

Služby spotrebiteľskej poradne najviac využívali osoby v produktívnom veku medzi 25 – 34  (30,86 %) a 35 až 44 (24,97%). Najmenej webové stránky spotrebiteľskej poradne využívali osoby staršie ako 65 rokov (3,85%).

Telefonické poradenstvo

Občania počas prvého polroka mohli využívať telefonické poradenstvo prostredníctvom telefónneho čísla v pevnej sieti, ktoré sme prevádzkovali prostredníctvom VOIP telekomunikačnej siete.

V apríli sme začali testovať mobilné telefonické spojenie a jeho nasadenie pre potreby telefonickej poradne za využívania služieb 4KA telekomunikačného operátora SWAN a.s., nakoľko jeho ponuka bola v porovnaní s konkurenciou najvýhodnejšia.

Teší nás, že telefonické poradenstvo využívali spotrebitelia počas roka aj priamo v čase, kedy ku konfliktnej situácii došlo, mnohí z nich priamo z obchodu.

Taktiež sme privítali záujem podnikateľov o formu telefonického poradenstva, a to nie len za účelom získania rady ako vybaviť reklamáciu spotrebiteľa, ale aj za účelom ujasnenia si zákonných či formálno právnych postupov.

Celkovo sme vybavili 7171 telefonátov pričom najviac (1016) bolo prijatých v novembri.

Osobné konzultácie

Spotrebiteľom sme k dispozícii aj osobne v našich poradenských kanceláriach. Prvú z nich sme slávnostne otvorili dňa 11. januára 2016 v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava – Ružinov za prítomnosti starostu miestnej časti Dušana Pekára, riaditeľky odboru sociálnych služieb ako aj verejnosti.

Počas svojho pôsobenia sme v poradni absolvovali 133 osobných konzultácii. Tie sa najčastejšie týkali finančných služieb, resp. úverových produktov nebankových subjektov.

V záujme ďalšieho rozširovania pôsobnosti v slovenských regiónoch sme na konci roka otvorili poradenskú kanceláriu v Nitre. Plánované spustenie poradenskej kancelárie v Humennnom sme odložili na januára 2017.

Energetické poradenstvo

Energetické poradenstvo sme najčastejšie poskytovali v otázkach súvisiacich s vyúčtovaniami energií a služieb spojených s užívaním bytu, neoprávneným odbermi energií, ale taktiež aj otázky súvisiace odstúpením od uzatvorených zmlúv o združenej dodávke energií.

Finančné poradenstvo

Máme ambíciu stať sa finančnými poradcami v zmysle príslušnej legislatívy a tak poskytovať občanom kvalifikované rady na vysoko odbornej úrovni. Nami poskytované poradenstvo v oblasti finančných služieb sa obmedzovalo najmä na riešenie problémov občanov s úverovými produktmi nebankových veriteľov, poisteniami a bankovými produktmi.

 

Zmluvy s nebankovkami preskúmavajú súdy aj vďaka nám.

Mimosúdne riešenie sporov

Spory rieši nezisková organizácia mimosúdne, ak sa nebolo možné dohodnúť, riešila nezisková organizácia spory súdne. Spotrebiteľské centrum rozbehlo mnoho aktivít, ktoré napomáhali spotrebiteľom vyhnúť sa rôznym nekalými aktivitami. Musíme dať do pozornosti, že v priemere za rok 2016 sme vybavili 1079 podnetov občanov týkajúce sa spotrebiteľského problému.

So svojim návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu sa na nás môže spotrebiteľ obrátiť so všetkými typmi zmluvných sporov, ktoré má s predávajúcim hneď potom, čo neúspešne uplatnil svoje právo na odstránenie vád, záručnú opravu veci či odstúpenie od zmluvy.

Bez ohľadu na to, čo si spotrebiteľ zakúpil (s výnimkou sporov, ktoré sa týkajú zdravia a vysokoškolského vzdelávania) a taktiež bez ohľadu nato či kúpil tovar online alebo offline by minimálna hodnota sporu nemala byť menšia ako 20,00 eur (v niektorých prípadoch je možné spraviť výnimku).

Hodnoty všetkých sporov v roku 2016, v ktorých Spotrebiteľské centrum n.o. zastupuje svojich klientov súdne a mimosúdne predstavovala 2 135 885 EUR. V súdnych a mimosúdnych sporoch pomáha 2 577 občanom z roku 2016 a mimosúdne riešilo a rieši 1 104 sporov.

Zastupovanie občanov v súdnych sporoch

Spotrebiteľom, ktorí bezúspešne využili všetky právne možnosti mimosúdneho riešenia ich sporu a chcú sa domáhať ochrany svojich práv súdnou cestou, ako aj tým, ktorých žalujú obchodné spoločnosti, poskytujeme bezplatné právne zastupovanie v súdnych sporoch.

Legislatívne zmeny v mnohom uľahčili spotrebiteľom život. Prísnejšie podmienky a regulácie predávajúcich či poskytovateľov služieb v značnej miere vyrovnali postavenie spotrebiteľa v uzavrených zmluvách a umožnili mu jednoduchší prístup k súdnej ochrane.

Jedným z takýchto „prospotrebiteľských“ opatrení je oslobodenie spotrebiteľa od úhrady súdneho poplatku za podanie nariadenia neodkladného opatrenia, žaloby, odvolania ale i v prípade zastavovania exekúcie.

Spotrebiteľom poskytujeme komplexné právne služby vďaka tímu vlastných právnikov a spolupracujúcich advokátov.

Kolektívne súdne spory

Spotrebiteľské Centrum n.o. v roku 2016 zastupovalo občanov v kolektívnych sporoch voči týmto spoločnostiam:

Spory o abstraktnej kontrole spotrebiteľskej zmluvy

Nadobudnutím účinnosti nových sporových kódexov k 01.07.2016 získali organizácie založené za účelom ochrany spotrebiteľa zásadne postavenie v súdnej kontrole spotrebiteľských zmlúv.

V roku 2016 sme podali tri žaloby na abstraktnú kontrolu spotrebiteľských zmlúv voči týmto subjektom:

  • POHOTOVOSŤ s.r.o.
  • FAIR Credit s.r.o.
  • Profi Credit Slovakia s.r.o.

Exekučné spory

Viac ako tri milióny aktuálne vedených exekučný konaní sú alarmujúce. Približne 50% z nich však vyplýva zo spotrebiteľských zmlúv o poskytnutí úveru či krátkodobej pôžičky nebankovou spoločnosťou.

Občanom poskytujeme možnosť právneho zastúpenia v sporoch o určenie neplatnosti dražby vedenej na základe spochybniteľného exekučného titulu akými sú zmenkové platobné rozkazy a rozhodnutia rozhodcovských súdov.

Spotrebiteľ môže požiadať o zastupovanie v exekučnom konaní online prostredníctvom elektronickej podateľne.

Dobrovoľné dražby

Spotrebiteľské Centrum n.o. zastupuje prostredníctvom advokáta občanov – spotrebiteľov, voči ktorým bol uplatnený mimosúdny výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby. Na konci roka 2016 spolu s advokátmi spracovalo návrh novely Občianskeho zákonníka a zákona o dobrovoľných dražbách, ktorého cieľom je de lege ferenda uzákoniť povinnosť súdneho preskúmania pohľadávky dražobníka ešte pred vykonaním dobrovoľnej dražby.

V budúcom roku plánuje Spotrebiteľské centrum n.o. spustiť a realizovať verejnú zbierku za účelom zabezpečenia kvalifikovanej právnej pomoci obetiam dobrovoľných dražieb.

Info: nedobrovolnadrazba.sk

Vzdelávanie spotrebiteľov

V roku 2016 sme realizovali výhradne online vzdelávacie aktivity smerujúce voči spotrebiteľom prostredníctvom edukačnej platformy Google Classroom. Naše vzdelávacie aktivity sme orientovali hlavne na podnikateľov.


Služby podnikateľom

Poradenstvo

Poradenstvo podnikateľom spočíva najmä v poskytovaní rád podnikateľom pri vybavovaní reklamácii či odstúpení od spotrebiteľkých zmlúv. Mnoho podnikateľov nepozná svoje zákonné povinnosti z rôznych príčin, medzi ktorými je i často sa meniaca prospotrebiteľská legislatíva.

Podnikatelia využívali v roku 2016 najmä telefonické poradenstvo, pričom sa najčastejšie dotazovali práve na možnosti riešení konfliktných situácii so spotrebiteľmi.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom elektronických obchodov sme ponúkli vzdelávacie a edukačné aktivity, ktorými chceme docieliť zlepšenie ich podnikateľského správania sa voči spotrebiteľom. Hlavným dokumentom, ktorým sa riadia kúpno-predajne vzťahy medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi sú obchodné podmienky. Spotrebiteľské Centrum n.o. poskytuje prevádzkovateľom vytvorenie a aktualizáciu obchodných podmienok. Táto činnosť v roku 2016 pre Spotrebiteľské Centrum no. nebola prvoradá, preto bolo takto vytvorených iba 110 obchodných podmienok.

Vzdelávanie v oblasti elektronizácie verejnej správy

V druhej polovici roka 2016 sme sa začali intenzívne venovať digitalizácii verejnej správy a to formou školení poskytovaných orgánom verejnej moci a iným právnickým osobám. Školenia prebiehali priamo na mieste – u objednávateľa – čo nám umožnilo im danú problematiku osobne a odborne vysvetliť.

Ostatné činnosti

Spotrebiteľské Centrum n.o. okrem vyššie popísaných činností vykonávalo aj tzv. činnosti na pozadí medzi ktoré patri najmä zber dát, informácií a ich následná analýza. Takéto činnosti vykonáva Organizácia vo vlastnej réžii za účelom hodnotenia spotrebiteľských nálad a preferencií s ohľadom na ich nákupné a finančné správanie sa.

Ďalšími činnosťami v roku 2016 bola rekonštrukcia webovej stránky spotrebitelskécentrum.sk za účelom jej zjednodušenia, zrýchlenia a zvýšenia kvality používateľskej úrovne. Webové stránky organizácie v priemere mesačne navštívi viac ako 50 tisíc osôb čo nás núti neustále pracovať na ich skvalitňovaní.

Partnerstvá a spolupráca

V záujme vytvorenia silného spotrebiteľského hnutia pri svojej činnosti vo vzťahu k Ministerstvu hospodárstva SR a iným orgánom verejnej správy spolupracujeme so Združením občianskej sebaobrany, Asociáciou spotrebiteľských subjektov, združením Úžera.org a OMBUDSPOT-om. Výsledkom tejto spolupráce bol apel ministerstvu na zorganizovanie pracovného stretnutia zástupcov spotrebiteľských organizácii, ktoré sa niekoľko rokov nekonalo.

Neoceniteľnou je spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ekonomickou univerzitou v Bratislave, s ktorou sa okrem iného spolupodieľame na riešení medzinárodného vedeckého projektu s názvom: „Podpora zvyšovania kvality trhu s potravinami a potravinovej bezpečnosti prostredníctvom sledovania, hodnotenia a generovania inovácii pri produkcii a distribúcii potravín.“

Študentom týchto univerzít sme vytvorili podmienky na absolvovanie stáži a spracovali vstupné dáta pre ich samostatnú vedecko-výskumnú činnosť pri písaní bakalárskych či diplomových prác.

Máme záujem naďalej vytvárať zmysluplne partnerstvá, a to nielen so subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany a vymožiteľnosti práv spotrebiteľov na národnej úrovni

V nasledujúcom období máme ambíciu stať sa členom medzinárodnej spotrebiteľskej organizácie BEUC a prispieť tak k celkovému zlepšeniu implementácie európskych politík do bežného života občanov – spotrebiteľov.

Dotácie a dary

Usilujeme sa našu činnosť financovať z vlastných zdrojov a peňažných prostriedkov, ktoré získavame poskytovaním služieb i výkonom podporných činností. Napriek tomu sme odkázaný na priamu podporu občanov, ktorím naše služby poskytujeme.

ĽudiaĽuďom.sk

Jednorázové i pravidelné peňažné dary sme od augusta 2016 začali prijímať výhradne bezhotovostne prostredníctvom on-line darcovského portálu Darujme.sk. Ten so svojimi partnermi prevádzkuje nezisková organizácia Ľudia Ľuďom. Elektronický portál vedie online knihu darcov a poskytuje aj prehľad získaných darov prostredníctvom Darujme.sk

Google grant for Nonprofit

Po vzniku organizácie sme získali grant od spoločnosti Google. Vďaka tomu môžeme bezplatne používať Google App a inzerovať vo vyhľadávacej sieti. Využívaním týchto aplikácii môžeme našim klientom garantovať bezpečnú komunikáciu i dôslednú ochranu ich osobných údajov.

Nezískali sme žiadne ďalšie granty, príspevky ani dotácie od právnických osôb alebo významnejšie peňažné dary fyzických osôb.

V budúcich obdobiach sa chceme uchádzať o dotácie zo štátneho rozpočtu vyčlenené na ochranu práv spotrebiteľov.

Hospodáranie organizácie

Spotrebiteľské Centrum n.o. v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z troch etáp :

1 etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok v účtovníctve neziskových organizácií, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií

2 etapa: zostavenie účtovnej uzávierky

3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky zostavuje Spotrebiteľské Centrum n.o. Súvahu a Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

Výkaz príjmov a výdavkov

Príjem
Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa10000
Z darov a príspevkov20508
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov6688
Príjmy celkom37196
Výdavky
Služby6036
Mzdy, poistné a príspevky2655
Prevádzková réžia25884
Splátky úverov a pôžičiek2500
Ostatné62
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)37136
Výsledok hospodárenia60

Poznámky

Spotrebiteľské Centrum n.o. v roku 2016 vykonávalo všetky činnosti a realizovalo všeobecne prospešné projekty výlučne zo svojich vlastných zdrojov, čo sa prejavilo aj na výsledku hospodárenia neziskovej organizácie.

Hodnota prijatých darov od fyzických osôb, ktorým boli poskytované služby nedosiahla očakávania, čo je možné odvodiť najmä nízkou hodnotou jednorázových príspevkov. Podstatnú časť príjmu z darov prijatých neziskovou organizáciou predstavuje online reklamný priestor, ktorý získavala organizácia bezplatne, pravidelne mesačne formou daru.

Príjem z poskytovaných služieb spotrebiteľom predstavuje tvorí administratívny poplatok hradený spotrebiteľom, v prípade zastupovania v súdnom konaní. Poplatok stanovený v roku 2016 bol v sume 7,50 eur čo sa z dlhodobého hľadiska javí ako nerentabilné. Organizácia preto pristúpila v priebehu roka k zvýšeniu poplatku na sumu 12,50 euro.

Náklady organizácie pozostávajú z nákladov na obstarávanie služieb spojených s riadnou prevádzkou a činnosťou organizácie, a to najmä za prenájom softwarových licencií, aplikačných rozhraní a telekomunikačných služieb.

Organizácia mala v roku 2016 zamestnancov na čiastočný úväzok alebo brigádnikov -. študentov.

Prevádzková réžia zahŕňa mesačné náklady na nájomné, cestovné a obstaranie kancelárskych potrieb ako aj zúčtovanie nákladov na reklamné a marketingové účely.

Počas roka organizácia vyplatila splátku pôžičky zakladateľa.

Organizácia počas roka 2016 nenadobudla žiaden dlhodobý ani krátkodobý majetok.

 

Zmeny v organizácii

V priebehu roku došlo k zmene riaditeľa neziskovej orgnizácie, ktorým je odo dňa 27. 02. 2016 Branislav Slobodník. Zmeny v ostatných organizačných štruktúrach neboli vykonávané.