Okresný úrad Prešov - pečať

Založený na ochranu práv spotrebiteľov


neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom „Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia“


PREAMBULA

Zakladateľ neziskovej organizácie Miroslav Antoňak založil zakladateľskou listinou zo dňa 01. 10. 2015 neziskovú organizáciu v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 272/2015 Z. z. a za účelom úpravy organizačnej štruktúry, činnosti a hospodárenia tejto neziskovej organizácie vydáva zakladateľ Štatút v tomto znení:


PRVÁ HLAVA ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Názov

1. Organizácia ma názov „Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia“ v skrátenej verzii „Spotrebiteľské Centrum n.o.“. V anglickej jazykovej mutácii názov znie „Consumer Center – nonprofit organization“, skrátene „Consumer Center NGO“. V francúzskej mutácii názov znie „Centre des Consommateurs – organisation sans but lucratif“ skrátene „Centre des Consommateurs“.V ruskej jazykovej mutácii názov znie “Потребительский Центр – Некоммерческая организация”, skrátene “Потребительский Центр”


§2 Definícia

1. Organizácia je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia občanov Slovenskej republiky, prístupná a poskytujúca svoje služby všetkým občanom SR, bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy a/alebo náboženstva.


§3 Doba na akú sa organizácia zakladá

1. Organizácia vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o registrácii neziskovej organizácie.
2. Organizácia sa zakladá na čas neurčitý.


§4 Druh všeobecne prospešných služieb – účel neziskovej organizácie

1. Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblastiach:

 1. individuálnej a kolektívnej ochrany práv občanov, pričom poskytuje bezplatné právne poradenstvo, napomáha pri uzavieraní mimosúdnych dohôd a zastupuje občanov v súdnych sporoch[1];
 2. vykonáva kontrolu a dohľad nad obchodnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách;
 3. podieľa sa na legislatívnom procese a spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri napĺňaní spotrebiteľskej politiky a taktiež pri implementácií smerníc Spoločenstva (Európskej Komisie a Rady);
 4. aktívne sa venuje neformálnemu vzdelávaniu občanov[2];
 5. organizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na tvorbe a prezentácii kultúrnych hodnôt[3];
 6. poskytuje informačné služby občianskej verejnosti[4];
 7. vytvára informačné databázy na internete, vyvíja a prevádzkuje programy a aplikácie na internete;
 8. na základe žiadosti klienta zabezpečuje bývanie, správu, údržbu a obnovu bytového fondu[5] a poskytuje energetické poradenstvo.

2. Organizácia môže vykonávať podnikateľské činnosti, ak tým účinnejšie využije svoj majetok a zvýši kvalitu, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.

3. Organizácia zriaďuje a zakladá nižšie organizačné zložky za účelom plnenia svojich cieľov.

4. Pre daňové účely je Organizácia právnickou osobou s právnou subjektivitou, ktorá nadobúda práva a zaväzuje sa k povinnostiam pod svojim menom.

5. Organizácia hospodári s majetkom, ktorý jej bol zverený do správy a tiež s majetkom, ktorý získala príspevkami, darmi a vlastnou hospodárskou činnosťou. So zvereným majetkom hospodári a nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Organizácia združuje a v zmysle platnej legislatívy zamestnáva občanov Slovenskej republiky, ktorí realizujú ciele Organizácie.

§ 5 Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb

 1. Podmienky poskytovania jednotlivých foriem všeobecne prospešných služieb schvaľuje Správna Rada na návrh Riaditeľa. Podmienky poskytovania jednotlivých služieb sú upravené Organizačným poriadkom.
 2. Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb musia byť schválené tak, aby záujemcovia mali možnosť vopred sa s nimi oboznámiť.
 3. Organizácia zverejňuje podmienky a rozsah poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb:
 1. na internetovej stránke;
 2. v médiách;
 3. informačných materiáloch a publikáciách;
 4. na základe písomnej žiadosti ich zasiela poštou.

§ 6 Sídlo a pôsobnosť

 1. Organizácia so sídlom na adrese: Andyho Warhola 33; SK – 068 01  Medzilaborce, Slovenská republika, pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
 2. Organizácia je oprávnená, zriaďovať svoje regionálne kancelárie, pobočky a organizačné zložky na území SR.

§ 7 Symboly

 1. V záujme jednoznačnej identifikácie Organizácia využíva corporate identity, ktorá pozostáva hlavne z:
 1. Ochranná známka (logo)
 2. Vlajka – neziskovej organizácie na bielom podklade v rozmere 150 x 100 cm. Rubová aj lícová strana sú rovnaké. Na bielom podklade je v strede ochranná známka Organizácie.

DRUHÁ HLAVA

CIELE A ČINNOSŤ

§ 8 Cieľ

 1. Cieľom Organizácie je chrániť ľudské práva, hájiť právom chránené záujmy a poskytovať občanom Slovenskej republiky rýchle, efektívne a bezplatné právne a neziskové finančné poradenstvo pred uzavieraním spotrebiteľských zmlúv ako aj v prípade riešenia sporov z nich vzniknutých.
 2. Organizácia má za cieľ zastupovať občanov Slovenskej republiky na základe generálnej plnej moci pri mimosúdnych konaniach, v konaniach pred rozhodcovskými a všeobecnými súdmi, ako aj v konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní, prokuratúrou a orgánmi štátnej a verejnej správy a to i v prípadoch ak sa vyžaduje samostatné plnomocenstvo.
 3. Organizácia má za cieľ v záujme zvýšenej ochrany oprávnených záujmov občanov monitorovať, nezávisle hodnotiť a pozitívne vplývať na trhové prostredie a to hlavne hodnotením obchodných a zmluvných podmienok vo formulárových zmluvách, ich monitoringom, označovaním zhody a súladu s platnou legislatívou a taktiež aj vzdelávaním právnických osôb.
 4. Organizácia napĺňa svoje ciele najmä konzultačnou, poradenskou, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, medzinárodnou spoluprácou, organizovaním spoločenských akcií, konferencií, seminárov, kultúrnych podujatí a iných akcií.
 5. Organizácia môže na podporu svojich cieľov vyrábať, rozmnožovať, distribuovať a predávať audiovizuálne programy so súhlasom autora.

§ 9 Činnosť

 1. Organizácia je založená na vykonávanie týchto prioritných činností za účelom napĺňania svojich cieľov:
 1. vytvorenie a udržanie komunikačnej platformy pre spoločnosti a inštitúcie pôsobiace v oblasti individuálnej a kolektívnej ochrany práv občanov na území Slovenskej republiky,
 2. zastupovanie a presadzovanie spoločných záujmov občanov a členov organizačných zložiek vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy, orgánom samosprávy a ďalším právnym subjektom,
 3. zastupovanie občanov v konaní pred súdmi,
 4. reprezentovanie záujmov občanov a členov organizačných zložiek vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečovanie zastupovania v medzinárodných orgánoch a organizáciách,
 5. poskytovanie informácií o činnosti organizačných zložiek, o podmienkach realizácie ich aktivít pri zachovaní obchodného resp. iného tajomstva,
 6. vytvorenie databanky a informačného servisu pre členov organizačných zložiek v rôznych oblastiach jej činnosti,
 7. presadzovanie záujmov občanov a členov organizačných zložiek v legislatívnej oblasti vzťahujúcej sa k predmetu činnosti Organizácie,
 8. iniciovanie a podieľanie sa na príprave zásadných materiálov a projektov v záujme rozvoja aktivít členov organizačných zložiek v rôznych oblastiach činnosti Organizácie,
 9. vystupovať ako partner pri kolektívnom vyjednávaní a uzavieraní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
 1. Organizácia je založená aby taktiež:
 1. prijímala pravidlá etického správania sa členov organizačných zložiek spôsobom záväzným pre členov organizačných zložiek, ktoré Organizácia zverejňuje.
 2. cielene podporovala vzdelávanie so zameraním na ochranu práv spotrebiteľov a finančné vzdelávanie na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému vrátane celoživotného vzdelávania s víziou jeho sústavného zlepšovania z hľadiska obsahu aj formy,
 3. prispievala k zvyšovaniu sociálnej inklúzie,
 4. popularizovala oblasť ochrany práv spotrebiteľov medzi študentmi stredných a vysokých škôl ako i medzi širokou verejnosťou a zvyšovala celospoločenského povedomia o spotrebiteľských právach a ich vymožiteľnosti.
 1. Organizácia sa môže venovať konzultačnej, mediačnej, poradenskej, vydavateľskej a producentskej činnosti.
 2. Organizácia pre dosahovanie svojich cieľov podľa potreby zriaďuje organizačné zložky.
 3. Organizácia zabezpečuje svoju nepretržitú činnosť za pomoci:
 1. odborných a administratívnych zamestnancov,
 2. mediátorov,
 3. advokátov, právnikov, právnych koncipientov,
 4. študentov právnických fakúlt,
 5. dobrovoľníkov.
 1. Organizácia zabezpečuje svoju činnosť z finančných dotácií Slovenskej republiky a EÚ, podporných fondov, grantov, členských poplatkov a finančných darov.
 2. Všetky finančné prostriedky získané z činnosti Organizácie a organizačných zložiek sa musia použiť na rozvoj organizácie, dobročinné a charitatívne účely a pomoc spotrebiteľom.

TRETIA HLAVA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

§ 10 Organizačná štruktúra

 1. Organizačná štruktúra sa riadi samostatným predpisom Organizácie a to „Organizačným poriadkom“, ktorého sú tieto Stanovy základným dokumentom. Organizačný poriadok zakladá práva a povinnosti členov, spôsob a metodiku ako i všetky úkony súvisiace s činnosťou organizácie.
 2. Organizačnú štruktúru tvoria:
 1. Správna Rada
 2. Revízor
 3. Riaditeľ
 4. Riaditeľstvo (alebo Kancelária)
 1. Odborné, administratívne a technické zložky Riaditeľstva (Kancelárie) Organizácie:
 1. Odbor občianskeho práva a legislatívy,
 2. Odbor vzdelávania a metodiky,
 3. Odbor PR a marketingu,
 4. Odbor zahraničných vzťahov,
 5. Odbor ekonomiky, a riadenia fondov,
 6. Odbor pre inovácie a rozvoj,
 7. Odbor bývania.
 1. Organizačné zložky sú vytvárané na základe potrieb a požiadaviek Organizácie, pre efektívnejšie napĺňanie stanovených cieľov.
 2. Prípravný výbor dňa 01.01.2016 vytvoril a schválil zriadenie organizačných zložiek priamo Stanovami:
 1. Spotrebiteľský Ombudsman,
 2. Spotrebiteľský arbitrážny súd,
 3. Spotrebiteľské Fórum,
 1. Správna Rada na návrh Zakladateľa alebo Riaditeľa môže rozhodnúť o vytvorení ďalšieho poradného výboru, odboru a/alebo organizačnej zložky.

§ 11
Správna Rada

 1. Správna Rada je najvyšší orgán Organizácie.
 2. Správna Rada má desiatich členov, ktorých menuje a odvoláva Zakladateľ.
 3. Správna Rada:
 1. schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného roku,
 2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, ďalej len „výročnú správu“,
 3. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
 4. rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
 5. vymenováva likvidátora Organizácie,
 6. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 7. volí a odvoláva Riaditeľa a určuje jeho odmenu podľa § 13 ods. 14,
 8. volí a odvoláva predsedu Správnej rady,
 9. schvaľuje právne úkony, týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 10. rozhoduje o zmenách v Štatúte,
 11. rozhoduje o obmedzení práva Riaditeľa konať v mene Organizácie,
 1. Správna Rada sa schádza pravidelne jeden krát ročne a tiež vždy, keď ju zvolá predseda Správnej rady; ten ju zvolá vždy do 10 dní od doručenia návrhu Revízora alebo najmenej jednej tretiny členov Správnej rady.
 2. Správna Rada volí zo svojich členov predsedu Správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Správnej rady.
 3. Na platné rozhodnutie Správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
 4. Členstvo v Správnej rade je funkcia čestná, dobrovoľná a neplatená. Člen má právo na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie, podľa platných právnych predpisov[6].
 5. Člen Správnej rady nemôže byť Revízorom, ani Riaditeľom Organizácie.
 6. Funkčné obdobie členov Správnej rady je päť rokov, počnúc dňom zvolenia.
 7. Členstvo v správnej rade zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. odstúpením člena správnej rady,
 3. odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení alebo prestane spĺňať podmienky tohto zákona alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na dvoch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady,
 4. smrťou.
 1. Správna Rada môže vydať rokovací poriadok správnej rady.
 2. Termín a miesto zasadnutia musí byť oznámené všetkým členom písomnou alebo elektronickou formou najmenej 10 dní vopred.
 3. Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice v elektronickej a audiovizuálnej podobne.
 4. Organizácia zápisnice zo schôdzi Správnej rady archivuje po dobu piatich rokov.
 1. Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť Organizácie.
 2. Funkčné obdobie revízora je 5 rokov odo dňa jeho zvolenia.
 3. Revízor:
 1. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
 2. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
 3. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
 4. navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
 5. podáva správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, navrhuje obmedzenia práv riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
 6.  zúčastňuje sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným,
 7. upozorňuje správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov zakladateľskej listiny alebo štatútu.
 1. Revízorom nemôže byť člen Správnej rady a ani Riaditeľ.
 2. Revízora volí a odvoláva Správna Rada.
 3. Funkcia Revízora je dobrovoľná a neplatená. Revízor má právo na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie, podľa platných právnych predpisov[7].
 4. Funkcia revízora zaniká:
 1. odstúpením,
 2. odvolaním správnou radou, ak revízor poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení alebo prestane spĺňať podmienky tohto zákona,
 3. smrťou.

Riaditeľ

 1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom Organizácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene v súlade s jej cieľmi a poslaním.
 2. Riaditeľ zodpovedá za vedenie a zabezpečovanie činnosti.
 3. Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach Organizácie osobne, riadne a samostatne tak, že k svojmu podpisu pripojí pečiatku Organizácie podľa § 30 Štatútu.
 4. Riaditeľ predkladá Správnej rade návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku.
 5. Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov, a to:
 1. zákonom č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení,
 2. Zakladateľskou listinou,
 3. Štatútom.
 1. Riaditeľ môže požiadať predsedu Správnej rady o zvolanie Správnej rady.
 2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach Správnej rady s hlasom poradným.
 3. Riaditeľa volí a odvoláva Správna Rada.
 4. Funkčné obdobie Riaditeľa je šesť rokov.
 5. Za Riaditeľa môže byť zvolený iba člen, pričom Riaditeľ môže byť do funkcie zvolený aj opakovane. Nová voľba Riaditeľa sa uskutoční spravidla najneskôr tri mesiace pred koncom jeho aktuálneho funkčného obdobia.
 6. Voľba Riaditeľa prebieha tak, že Správna Rada navrhne rade kandidáta na funkciu Riaditeľa. Rade je navrhnutý každý kandidát, ktorý získal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov organizácie. Z predložených návrhov Správna Rada volí Riaditeľa. Ak rada z predložených návrhov nezvolí Riaditeľa, navrhne rade nových kandidátov, pričom neúspešní kandidáti sa môžu o funkciu uchádzať opätovne.
 7. V prípade, že funkcia Riaditeľa nie je obsadená a nie je ustanovený ani jeho zástupca, vykonáva do zvolenia Riaditeľa túto funkciu Generálny riaditeľ alebo Zástupca riaditeľa.
 8. Funkcia Riaditeľa zaniká:
 1. úmrtím,
 2. zánikom neziskovej organizácie,
 3. stratou spôsobilosti na právne úkony alebo bezúhonnosti,
 4. vzdaním sa funkcie,
 5. odvolaním Správnou radou.
 1. Riaditeľa Správna Rada odvolá, ak:
 1. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný ekonomický trestný čin,
 2. vykonáva činnosť uvedenú v § 27 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení,
 3. to sám požiada.
 1. Riaditeľa môže Správna Rada odvolať, ak:
 1. nie je schopný podľa zdravotného posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení, zakladateľskou zmluvou alebo štatútom,
 3. to navrhol revízor alebo člen Správnej rady.
 1. Riaditeľ nesmie byť členom Správnej rady ani Revízorom.
 2. Riaditeľ po porade so Zakladateľom menuje do funkcií[8]:
 1. Generálny riaditeľa
 2. Zástupca riaditeľa
 3. Manažér pre zahraničné vzťahy
 4. Projektový manažér
 5. Ekonóm
 6. Riaditeľ právneho oddelenia
 7. Manažér edičný a publikačných činností
 1. Činnosť funkcionárov Riaditeľstva podľa §14 Štatútu, menovaných Riaditeľom a Zakladateľom Organizácie je upravená v Organizačnom poriadku.
 2. V prípade neprítomnosti Riaditeľa, prechádzajú všetky práva a povinnosti uvedené v ods. 1 až ods. 7 § 13 Štatútu na Generálneho riaditeľa, ktorý v mene organizácie koná podľa § 30.
 3. V prípade neprítomnosti Riaditeľa a Generálneho riaditeľa prechádzajú práva a povinností uvedené v menovacom dekréte, poverení alebo delegácií na zástupcu riaditeľa, ten v mene organizácie koná podľa § 30.
 4. Za výkon funkcie Riaditeľa, Generálneho riaditeľa a zástupcu riaditeľa Organizácie prináleží odmena. O odmene Riaditeľa, Generálneho riaditeľa a zástupcu riaditeľa za jeho prácu rozhoduje Správna Rada po dohode Predsedu Správnej rady so Zakladateľom Organizácie. Riaditeľovi je za činnosť mesačne vyplácaná odmena, podľa predpísanej grantovej schémy a/alebo podľa hospodárenia Organizácie.
 1. Riaditeľstvo – Kancelária

 1. Riaditeľstvo je generálny a reprezentatívny orgán Organizácie, ktorého úlohou je zabezpečovať chod a činnosť Organizácie.
 2. Za chod Riaditeľstva organizácie zodpovedá Generálny riaditeľ.
 3. Zriaďuje pre plnenie cieľov Organizácie regionálne kancelária alebo pobočky.
 4. Zamestnanci, môžu byť navrhnutý Riaditeľom za členov Správnej rady.
 5. Zamestnanci, sú za ich činnosť mesačne vyplácané odmeny, podľa predpísanej grantovej schémy a/alebo podľa hospodárenia Organizácie.
 6. Funkcie zamestnancov Riaditeľstva zanikajú:
 1. uplynutím trojročného funkčného obdobia,
 2. vzdaním sa funkcie;
 3. rozhodnutím Správnej rady o odvolaní z funkcie na návrh,
 4. rozhodnutím Správnej rady o vylúčení.
 1. Organizačné zložky a výbory

 1. Správna Rada môže rozhodnúť o vytvorení organizačnej zložky a/alebo výboru pre niektorú oblasť činnosti Organizácie. Členov poradného výboru menuje Riaditeľ. Členstvo v orgánoch Organizácie nie je podmienkou vymenovania za člena poradného výboru.
 2. Výbor na žiadosť orgánov Organizácie vypracúva odborné analýzy a podáva doporučenia pre efektívne fungovanie tých programov a činností, pre ktoré je zriadený.
 1. Spotrebiteľský Ombudsman

 1. Spotrebiteľský Ombudsman je nestranný, nezávislý a objektívny orgán Organizácie bez samostatnej právnej subjektivity, ktorého úlohou je posudzovanie dodržiavania pravidiel etického správania sa podnikateľských subjektov voči občanom SR na základe podnetu občana alebo z vlastnej iniciatívy (ex offo).
 2. Spotrebiteľský Ombudsman sa zaoberá riešením podnetov fyzických osôb, v prípadoch kedy došlo k porušeniu právom chránených práv a záujmov občanov Slovenskej republiky zo strany podnikateľských subjektov alebo orgánov štátnej a verejnej správy a to hlavne pri zanedbaní povinností, nedbanlivosti alebo zneužitiu právomoci.
 3. Kompetencie Spotrebiteľského Ombudsmana, jeho kreovanie ako i konanie pred Spotrebiteľským Ombudsmanom upravuje Organizačný poriadok.
 1. Stály spotrebiteľský rozhodcovský súd

 1. Stály spotrebiteľský rozhodcovský súd (ďalej len „súd“) je organizačnou súčasťou Organizácie so samostatnou právnou subjektivitou založenou podľa osobitného predpisu[9], ktorý je zriadený na rozhodovanie sporov vzniknutých z obchodno-právnych a občiansko-právnych teda spotrebiteľských vzťahov podľa osobitého predpisu[10].
 2. Rozhodcovský súd je nezávislý a nestranný orgán.
 3. Organizačnú štruktúru a vecnú pôsobnosť Rozhodcovského súdu upravuje Štatút Rozhodcovského súdu.
 4. Postup konania pred Rozhodcovský súdom a ďalšie náležitosti súvisiace s ochranou záujmov účastníkov rozhodcovského konania upravuje Rokovací poriadok rozhodcovského súdu.
 1. Spotrebiteľské Fórum

 1. Spotrebiteľské Fórum (ďalej v texte len v skratke „SF“ je organizačná zložka bez právnej subjektivity zriadená na združovanie, koordináciu a evidenciu občanov, ktorým bola poskytnutá bezplatná právna pomoc a zastupovanie v mimosúdnom alebo súdnom alebo inom konaní.
 2. Činnosť, podmienky členstva a spôsob evidencie občanov je obsiahnutý v Organizačnom poriadku.
 1. Spotrebiteľské bytové družstvo

 1. Spotrebitrebiteľské bytové družstvo (ďalej v texte len v skratke “SBD” je organizačnou zložkou Organizácie bez samostatnej právnej subjektivity zriadená za účelom zabezpečovania bývania, združovania a správy bytov.
 2. Spôsob a rozsah činnosti, podmienky a ďalšie ustanovenia týkajúce sa poskytovaných služieb organizačnou zložkou sú obsiahnuté v Organizačnom poriadku Organizácie.

ŠTVRTÁ HLAVA

HOSPODÁRENIE A MAJETOK

 1. Hospodárenie

 1. Príjmy Organizácie tvoria najmä dotácie, granty, podpory a dary tuzemských a zahraničných fyzických i právnických osôb, príjmy z členských príspevkov, výnosy z majetku združenia, príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov a aktivít, podiel zaplatenej dane a iné príjmy, veci a majetkové práva získavané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Organizácia, zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.
 3. Organizácii, možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
 4. Organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických alebo právnických osôb.
 5. Majetok tvoria:
 1. vklad zakladateľa,
 2. príjmy z vlastnej činnosti,
 3. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 4. dedičstvo,
 5. dary od fyzických osôb a právnických osôb.
 1. Majetok môže byť použitý na dosahovanie cieľov a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
 2. Organizácia môže podporovať aj aktivity iných organizácií, občanov a občianskych iniciatív s podobnými cieľmi. Môže tiež udeľovať štipendiá na podporu výskumnej činnosti v rámci cieľov Organizácie.
 3. Zakladateľ má právo povoľovať obchodnú činnosť, výrobnú činnosť alebo vydavateľskú činnosť potrebnú pre Organizáciu v súlade s platnou legislatívou SR.
 4. Príjmy získané z podnikateľskej činnosti Organizácie podliehajú dani z príjmov právnických osôb podľa osobitného predpisu[11]. Dary a dedičstvo nepodliehajú dani z príjmov právnických osôb.
 1. Kniha prispievateľov

 1. Organizácia vedie elektronickú a verejnú knihu prispievateľov, do ktorej má právo zapísať sa každý, kto poskytne na činnosť neziskovej organizácie dar alebo príspevok.
 2. Do knihy prispievateľov sa zapisujú:
 1. meno (názov) prispievateľa,
 2. výška a forma príspevku,
 3. v prípade, že o to prispievateľ požiada, aj účel, na ktorý musí byť príspevok použitý.
 1. Prispievateľ má právo prekontrolovať, či jeho dar alebo príspevok bol použitý na ním stanovený účel, ak bol účel vopred stanovený.
 1. Podnikanie organizácie

 1. Organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov a za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.
 2. Organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
 3. Príjmy z činnosti Organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.
 4. V konaní pre živnostenským úradom zastupuje organizáciu Riaditeľ alebo Generálny riaditeľ samostatne, alebo na základe poverenia, delegácie alebo dekrétu zástupca riaditeľa a to spôsobom uvedeným v § 30.
 1. Rozpočet

 1. Organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie Správnej rade Riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
 4. Správna Rada schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
 1. Účtovníctvo

 1. Organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
 2. Organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.
 1. Spôsob zverejnenia výročnej správy

 1. Organizácia vypracuje výročnú správu najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
 2. Výročná správa obsahuje:
 1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
 2. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v neobsiahnutých,
 3. výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
 4. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
 5. prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
 6. stav a pohyb majetku a záväzkov,
 7. zmeny a nové zloženie orgánov, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 8. zmeny štatútu, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 9. ďalšie údaje určené správnou radou.
 1. Výročná správa sa zverejňuje na internetovej stránke Organizácie. Na základe žiadosti zasiela Organizácia výročnú správu aj poštou.
 2. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela Organizácia registrovému úradu do 15. júla.
 3. Jeden výtlačok výčočnej správy Organizácia vkladá do registra účtovných závierok.
 1. Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 1. Organizácia sa zrušuje:
 1. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 2. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
 3. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 4. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 5. ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách.
 1. Organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 2. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
 3. Likvidačný zostatok sa prevedie podľa rozhodnutia správnej rady v zmysle platných právnych predpisov na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
 4. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.
 5. Právna subjektivita nižších organizačných zložiek je odvodená od právnej subjektivity organizácie. V tom zmysle sú práva nižších organizačných zložiek obmedzené na obdobie jestvovania neziskovej organizácie, pričom tieto organizačné jednotky musia dodržiavať platné vnútorné predpisy Organizácie.
 1. Poskytovanie informácií

 1. Organizácia poskytuje informácie:
 1. informácie o spotrebiteľských sporoch, kauzách a podnetoch od spotrebiteľov,
 2. zápisnice z verejných súdnych pojednávaní, konaní pred arbitrážnym súdom,
 3. rozhodnutia arbitrážneho súdu,
 4. správy o činnosti,
 5. kópie dokumentov, (v prípade ak sa nejedná o účastníka sú poskytované anonymizované dokumenty)
 6. adresy regionálnych kancelárií,
 7. údaje o hospodárení, ročné výkazy hospodárenia, rozpočet.
 1. Organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke neziskovej organizácie.
 2. Organizácia nie je povinnou osobou v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
 1. Bankový účet

 1. Organizácia na finančné aktívne transakcie, teda na príjem darov alebo príjmov z podnikateľskej činnosti používa bankový účet určený a založený Zakladateľom v eurovej mene.
 2. Na úhrady nákladov spojených s činnosťou Organizácie používa Organizácia bankový účet určený a založený Zakladateľom v eurovej mene.
 3. Organizácia pre príjem eurovej hotovosti, darov a iných príjmov z podnikateľskej činnosti môže využívať elektronické peňaženky (PayPal), určené a založené Zakladateľom.
 4. Zmluvné vzťahy medzi Organizáciou a bankovou a/alebo inou finančnou inštitúciou môžu byť uzavierané samostatne Riaditeľom alebo Generálnym riaditeľom a to spôsobom uvedeným v § 30 len po predchádzajúcom písomnom súhlase Zakladateľa.
 5. Dispozičné právo s účtami Organizácie a disponovanie s majetkom Organizácie je zahrnuté v Smernici o konaní v mene organizácie a podpisovaní, Organizačného poriadku Organizácie.
 6. Organizácia stanovuje minimálne požiadavky na balík bežných bankových služieb určených právnickým osobám alebo neziskovým organizáciám založeným podľa osobitného predpisu v Organizačnom poriadku.

PIATA HLAVA

PODPISOVANIE A KONANE V MENE ORGANIZÁCIE

 1. Konanie

V mene Organizácie koná Riaditeľ a to neobmedzene, osobne, zodpovedne a riadne v súlade s dobrými mravmi, Štatútom, Zakladacou listinou a všeobecne platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

 1. Podpisovanie

 1. V mene Organizácie sa podpisuje Riaditeľ a to spôsobom upraveným v Smernici o konaní v mene organizácie a podpisovaní, kde odo dňa nasledujúceho po dni registrácie úradom je povinný pri každom vlastnoručnom podpise dokument označiť identifikačnou pečaťou Organizácie s uvedeným prideleným identifikačným číslom.
 2. Do času registrácie v mene Organizácie je oprávnený konať jej Zakladateľ alebo ním určený riaditeľ.
 3. V prípade neprítomnosti Riaditeľa v mene organizácie konajú:
 1. Generálny riaditeľ – neobmedzene podľa § 29 Štatútu a spôsobom uvedeným v ods. (1).
 2. Zástupca riaditeľa – v rozsahu delegácie, poverenia alebo dekrétu právne úkony uvedené v menovacom alebo príkaznom dokumente, ktorý obsahuje overený podpis Zakladateľa alebo Riaditeľa organizácie. Zástupca riaditeľa koná spôsobom uvedeným v ods. (1).

ŠIESTA HLAVA

KONTROLA A DOHĽAD

 1. Dohľad

 1. Nad plnením účelu a poskytovaním všeobecne prospešných služieb, na ktoré bola nezisková organizácia založená, vykonáva dohľad registrový úrad, ktorý je riadený Ministerstvom vnútra SR.
 2. Nad plnením úloh týkajúcich sa ochrany a vymožiteľnosti práv spotrebiteľov vykonáva dohľad Komisia a Ministerstvo hospodárstva SR, ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa.
 3. Nad plnením úloh týkajúcich sa niektorých organizačných zložiek vykonáva dohľad Ministerstvo spravodlivosti SR.
 4. Kontrolné oprávnenie kontrolných orgánov sa riadi podľa zákona o rozpočtových pravidlách podľa Zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov nie je dotknuté.

SIEDMA HLAVA

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 1. Organizačný poriadok

 1. Organizačný poriadok Organizácie je vnútorný právny predpis dlhodobej platnosti, ktorý v nadväznosti na Štatút určuje hlavné úlohy, práva a povinnosti členov, organizačných zložiek a orgánov a upravuje vnútorný chod a činnosť Organizácie.
 2. Organizačný poriadok schvaľujú Zakladateľ a Riaditeľ spoločne a to tým, že poslednú stranu listiny alebo jej časti alebo dodatku opatria svojim podpisom.

ÔSMA HLAVA

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účinnosť

 1. Tento Štatút je v súlade so Zakladacou listinou a vyjadruje slobodnú vôľu Zakladateľa.
 2. Štatút bol schválený a prijatý členmi Správnej rady na schôdzi Správnej Rady dňa 12. 02. 2016 v Medzilaborciach.
 3. Do vzniku Organizácie koná vo veciach súvisiacich s jej vznikom Zakladateľ Organizácie, po vymenovaní Riaditeľa môže vo veciach súvisiacich so vznikom organizácie konať aj Riaditeľ po predchádzajúcom písomnom súhlase Zakladateľa.
 4. Do vzniku Organizácie sa za doručovaciu adresu Organizácie považuje adresa pre doručovanie jej Zakladateľa.
 5. Organizácia vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o registrácii.
 1. Spoločné ustanovenia

 1. Tento Štatút sú neoddeliteľnou súčasťou Zakladateľskej listiny zo dňa 01. 10. 2015.
 2. Právne pomery a činnosti organizácie neupravené Štatútom alebo Organizačným poriadkom sa riadia zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Zmeny a doplnky Štatútu schvaľuje Správna Rada s výnimkou ustanovení, ktoré si do svojej právomoci v zakladateľskej listine vyhradil Zakladateľ.
 4. Zmeny a doplnky ustanovení Štatútu možno vykonať len na základe rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny všetkých členov Správnej rady.
 5. Zamestnanci Organizácie a orgány Organizácie pri svojej činnosti musia zachovávať mlčanlivosť o služobných veciach a zachovávať obchodné tajomstvo súvisiace s činnosťou Organizácie, jej partnerov členov.

Medzilaborce; Aktualizované znenie k: 15. februáru 2016

Miroslav Antoňak, v.r.

podpis zakladateľa uznaný za vlastný

 


[1]  §2 ods. 2 písm. d.) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
[2] §2 ods. 2 písm. e.) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
[3]  §2 ods. 2 písm. c.) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
[4]  §2 ods. 2 písm. f.) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
[5]  §2 ods. 2 písm. i.) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
[6]  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
[7]   Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
[8]   Riaditeľ Organizácie má právo menovať do funkcií uvedených v § 13 ods. 17 v prípade ak dané služby alebo podobné služby alebo ich časť nie je poskytovaná Organizácii dodávateľsky.
[9] Zákon NR SR č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
[10] Zákon NR SR č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[11] Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z.z. a podľa Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov (opatrenie bolo zmenené a doplnené Opatrením MF SR z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013)