Hospodárenie a finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky riadnej činnosti Spotrebiteľského Centra


Nečerpáme prostriedky zo štátneho rozpočtu preto sme odkázaný na pomoc a podporu samotných spotrebiteľov. Taktiež sa usilujeme vykonávať činnosti  z ktorých je možné financovať našu činnosť. Grafika je generovaná automaticky na základe údajov evidovaných v našich informačných systémoch.Podrobné finančné reporty budú zverejnené v ročnej správe o hospodárení a činnosti Spotrebiteľského Centra n.o.

Elektronická Podateľňa