Spotrebiteľom, ktorí bezúspešne využili všetky právne možnosti mimosúdneho riešenia ich sporu a chcú sa domáhať ochrany svojich práv súdnou cestou, ako aj tým, ktorých žalujú obchodné spoločnosti, poskytujeme bezplatné právne zastupovanie v súdnych sporoch.

Vo Váš prospech máme argumenty i zákony

Legislatívne zmeny v mnohom uľahčili spotrebiteľom život. Prísnejšie podmienky a regulácie predávajúcich či poskytovateľov služieb v značnej miere vyrovnali postavenie spotrebiteľa v uzavieraných zmluvách a umožnili mu jednoduchší prístup k súdnej ochrane. Jedným z takýchto „prospotrebiteľských“ opatrení je oslobodenie spotrebiteľa od úhrady súdneho poplatku za podanie nariadenia neodkladného opatrenia, žaloby, odvolania ale i v prípade zastavovania exekúcie.

Spotrebiteľom poskytujeme komplexné právne služby vďaka tímu vlastných právnikov a spolupracujúcich advokátov. O možnostiach právneho zastúpenia Spotrebiteľským Centrom n.o. alebo inou organizáciou založenou za účelom ochrany práv spotrebiteľov vás informuje konajúci súd pred prvým úkonom, ak teda v konaní už nie ste zastúpený advokátom.

Po dôkladnom oboznámení sa s problémom spotrebiteľa, objektívne posúdime nároky, ktorých sa domáha a navrhneme vzhľadom na situáciu najvhodnejšie riešenie.

Zriedkavo preberáme (po niekom inom) zastupovanie spotrebiteľov v už začatých resp. prebiehajúcich súdnych sporoch, všetko však závisí od štádia prípadu kedy sa na nás obrátite.

Hodnota nami zastupovaných sporov v roku 2017 je 8 645 516,53 €  

Žiadosti o zastupovanie prijímame online

Pre priznanie nároku na poskytnutie bezplatného právneho zastupovania v súdnom spore je nevyhnutné, aby spotrebiteľ spĺňal základné podmienky upravené Organizačným poriadkom a podieľal sa na náhrade hotových výdavkov spojených s jeho zastupovaním.

Žiadosť o zastupovanie v súdnom, rozhodcovskom alebo exekučnom konaní je možné podať prostredníctvom elektronickej podateľne. Vypĺňanie žiadosti o zastupovanie zaberie v závislosti od okolnosti sporu a šikovnosti spotrebiteľa 5 až desať minút. Po úspešnom vyplnení elektronického formulára žiadosti o zastupovanie na emailovú adresu spotrebiteľa doručíme najneskôr do 3 minút po odoslaní dokumenty potrebné k prijatiu žiadosti.

Podmienkou prijatia žiadosti o zastupovanie spotrebiteľa je doručenie overeného splnomocnenia, súhlasu so spracovaním osobných údajov a úhradou administratívneho (členského) príspevku vo výške poplatok25,00 € , ktorý predstavuje približne náklady nami vynaložené na tlač elektronicky doručených dôkazných listín a poštovné.

Vlastníci nového občianskeho preukazu s aktivovanou službou na podpisovanie kvalifikovaným (kedysi zabezpečeným) elektronickým podpisom nám môžu splnomocnenie podpísať elektronicky a následne ho vo formáte PDF/1-a uložiť do svojho osobného priečinku.
 

Náš informačný systém neustále zdokonaľujeme, modernizujeme a prispôsobujeme požiadavkám čoraz väčšieho počtu nami zastupovaných spotrebiteľov. Výsledkom našej snahy o špičkový komunikačno-evidenčný software je aj prepracovaný algoritmus odosielania  notifikácii na emailovú adresu spotrebiteľa. Takto získavate úplný prehľad o tom čo sme kedy vo vašom spore vykonali, čo podnikneme ako aj to ktoré dokumenty súvisiace so sporom evidujeme v osobnom priečinku spotrebiteľa.

Chcete sa nás niečo pred podaním žiadosti o zastupovanie opýtať? Skúste to telefonicky na čísle 0950403021

Uhrádzate iba naše náklady. Odmenu si vysúdime

Právne a aj splnomocnené zastupovanie má spotrebiteľ bezplatne. Uhrádzate ako sme vyššie spomenuli v podmienkach prijatia žiadosti o zastupovanie iba nevyhnutné administratívne náklady predstavujúce sumu príspevku poplatok25,00 € a v prípade, ak bol súdom určený termín pojednávania aj náklady cestovného.

Je v našom záujme byť úspešný v súdnom spore. Len v takom prípade totiž môžeme žiadať konajúci súd o priznanie trov či hotových výdavkov v konkrétnom súdnom spore. Ak nastane situácia, že nám súd tieto náklady neuzná oceníme z reálne vymoženej sumy ľubovoľný dar.

V prípade, ak predpokladáme neúspech v súdnom spore, informujeme o tom spotrebiteľa a zvážime iné možnosti ako mu pomôcť. Ak by sme v súdnom spore pokračovali a neuspeli našou vinou, znášame trovy konania my.

Spory so spotrebiteľmi riešte mimosúdne cez Spotrebiteľské Centrum. Ušetrite na poplatkoch.

Aký je postup?

3 kroky k získaniu pomoci

žiadosť o zastupovanie podajte elektronicky

doručte dokumenty a uhraďte poplatok

poskytnite potrebnú súčinnosť v konaní