Pomáhajte za života, aj po ňom


Spísaním poslednej vôle tzv. testamentu zabezpečte predovšetkým svojich blízkych a rodinu. Podporiť však môžete darom zo závetu aj Spotrebiteľské Centrum n.o.

Vďaka vášmu daru z pozostalosti môžeme veľa dokázať najmä v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a pri hájení ľudských a spotrebiteľských práv. Spísanie závetu (testamentu) nie je nič zložité.

Ak, je osoba po ktorej sa má dediť bez rodiny a napíše závet v prospech Spotrebiteľského Centra n.o. budeme môcť po nebohom dediť na základe tohto závetu.

Závet môžete spísať vlastnoručne, na stroji či počítači alebo s pomocou notára do zápisnice. Každá z foriem má zákonom predpísané pravidlá. Vlastnoručný závet musí byť celý napísaný vlastnou rukou, musí byť podpísaný a musí v ňom byť deň, mesiac a rok, kedy ho závetca podpísal.

Pri závete napísanom na počítači treba mať zasa dvoch súčasne prítomných svedkov, pred ktorými závetca výslovne prejaví, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia musia tak ako závetca dokument podpísať a závet musí obsahovať aj údaje o nich. Opäť nesmie chýbať deň, mesiac a rok podpisu.

Závet do zápisnice spíše akýkoľvek notársky úrad. Okrem predídenia chybám má tento spôsob ešte ďalšiu výhodu – testament sa automaticky dostane aj do Notárskeho centrálneho registra závetov. Vyhotoviť závet vo forme notárskej zápisnice sa odporúča aj starším či nevládnym občanom, ľuďom s poruchami čítania a podobne. Notár na základe žiadosti môže vycestovať napríklad aj do nemocnice.

Ak sa rozhodnete závetom podporiť Spotrebiteľské Centrum n.o. pred návštevou notára nás prosíme kontaktujte

Istotu, že sa závet nestratí, a že bude platný získate, ak ho spíšete pred notárom do zápisnice. Za služby – vypracovanie závetu do zápisnice, ktorú notár uloží do Notárskeho centrálneho registra závetov sa platí. Základný poplatok za spísanie závetu podľa Notárskej komory sa začína na sume 44 eur s DPH, pričom pri komplikovaných úkonoch alebo presne stanovených podmienkach (napríklad časovo náročné, vykonávané mimo úradných hodín a podobne) môže byť aj vyšší.

Notárovi do úschovy možno dať aj doma napísaný závet. Pri uložení listiny do úschovy predstavuje poplatok 26,56 eura. Závet odovzdaný do úschovy notár rovnako ako závet spísaný do zápisnice zaeviduje v centrálnom registri.

Vyhľadať najbližší notársky úrad