Prečo si odpracovať trest u nás?


Trest povinnej práce je právna možnosť náhrady väzby, zvyčajne si odsúdený odpracováva verejnoprospešnými prácami ako napr. zametaním chodníkov, skrášľovaním verejných priestranstiev a podobnými manualnými prácami.

Svoj trest si však môžete odpracovať v našich kancelariách v Bratislave, Nitre alebo Humennom.

Hlavnou výhodou súhlasu s trestom povinnej práce pre Spotrebiteľské Centrum n.o. je, že nedochádza k narušeniu kontaktov s rodinou, priateľmi, strate zamestnania a pod., sociálne prostredie a návyky zostávajú u odsúdeného zachované.

Odpracovaním trestu povinnej práce v Spotrebiteľskom Centre dochádza k následnému zahladeniu odsúdenia, ktoré sa realizuje vymazaním „odpracovaného“ trestného činu z výpisu registra trestov, odsúdený má tak väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce.

Chcem vedieť viac

Práva a povinnosti odsúdeného


Odsúdený smie požiadať o odklad a prerušenie výkonu trestu povinnej práce pri splnení zákonom stanovených podmienok. Po ich splnení smie požiadať aj o upustenie od výkonu trestu. Vo vzťahu k Spotrebiteľskému Centru n.o. si môže odsúdený dohodnúť časový plán vykonávania práce.

Vzhľadom na charakter vykonávaných činnosti smie odsúdený vykonávať práce súvisiace s jeho trestnom večer alebo cez víkend resp. kedykoľvek kedy mu to vyhovuje.

O povinnostiach odsúdeného ho informuje probačný a mediačný úradník (PaMÚ). Povinnosťou odsúdeného je oznámiť v priebehu výkonu trestu PaMÚ akékoľvek zmeny (pracovná neschopnosť, zmena bydliska, zmena zamestnania, atď.), ktoré by bránili vo výkone TPP a dodržaniu časového plánu. V čase výkonu TPP viesť riadny život a dodržiavať obmedzenia ako i povinnosti, ktoré boli uložené rozhodnutím súdu. Vo vzťahu k Spotrebiteľskému Centru n.o. je odsúdený povinný vykonávať práce v určenom rozsahu, včas a na požadovanej úrovni podľa nariadenia súdu a našich požiadaviek, v súlade s dohodnutým časovým plánom.

Profil odsúdeného


Máte záujem zapojiť sa do riešenia svojich problémov a pomôcť predchádzať problémom ďalším ľuďom? Chcete svojim pričinením ovplyvniť svoju budúcnosť? Máte pocit ľútosti nad tým, čo ste spôsobili? Sme správne! Napriek tomu však dbáme na vhodný výber spolupracovníkov a administratívnych síl, preto odsúdený musí spĺňať minimálne požiadavky, ktoré pozostávajú hlavne z počítačových a sociálnych zručností.

  • znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni
  • práca s aplikáciami Google (Gmail, Drive, gDocs)
  • samostatnosť
  • schopnosť vyhľadávať informácie na internete