Dobrovoľníctvo


Pomocníkov nemáme nikdy dosť


Byť evidovaným na úrade práce je pre mnohých mladých deprimujúce. Vieme, že odplatou za dobrovoľnícku činnosť neporiešime všetky Vaše existenčné alebo finančné problémy. Môžete však začať práve takto. Sedieť doma a vykonávať pritom prospešnú činnosť sa dá.

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje zákon č. 406/2011 o dobrovoľníctve.

Vo všeobecnosti dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Ak máte záujem o dobrovoľnícku činnosť, môžete sa podieľať na:
– dobrovoľníckych aktivitách, t.j. rôznych nepravidelných aktivitách ľudí pre rôzne organizácie na základe ústnej dohody,
– dobrovoľníckej službe v zmysle formalizovanej aktivity s jasným časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, štruktúrou a organizačným rámcom, osobnou podporou, legislatívnou a sociálnou ochranou na základe ústnej alebo písomnej dohody,
– dobrovoľnej svojpomoci, t.j. vzájomnej pomoci medzi susedmi, skupinami detí a mládeže a záujmovými skupinami, ktorá sa odohráva na báze vzájomnej dohody mimo organizácie.

Dobrovoľničiť“ sa dá v podstate všade, môžeme pomôcť ľuďom vo svojom okolí, a to samostatne, napr. pomôcť s nákupom chorej susedke, upratať na ulici alebo v parku. Každý z nás má schopnosti a energiu k tomu, aby uskutočnil určitú dobrovoľnícku činnosť, záleží však na tom, nakoľko a ako sa chce určitej službe venovať. Po roku 1989 je čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkvám.