Cestovné náklady
hradené spotrebiteľom

Vypočítajte si náklady na cestovné v prípade, že vás zastupujeme v súdnom spore.
Náklady spotrebiteľa na zastupovanie v súdnom konaní.

Náklady hradené vopred sú trovami súdneho konania


Spotrebiteľom poskytujeme komplexné právne služby vďaka tímu vlastných právnikov a spolupracujúcich advokátov.

Spotrebiteľom, ktorí bezúspešne využili všetky právne možnosti mimosúdneho riešenia ich sporu a chcú sa domáhať ochrany svojich práv súdnou cestou, ako aj tým, ktorých žalujú obchodné spoločnosti, poskytujeme bezplatné právne zastupovanie v súdnych sporoch.


Viac o zastupovaní v súdnych sporoch

Najčastejšie zastupujeme spotrebiteľov v sporoch s týmito subjektmi


Podieľate sa na úhrade našich nákladov


V zmysle Organizačného poriadku Spotrebiteľského Centra je zastupovaný občan povinný podieľať sa na našich hotových nákladoch, ktoré vznikajú s jeho zastupovaním.

Ak konajúci súd určí termín pojednávania je potrebné uhradiť časť cestovných nákladov, ktoré vypočítavame v podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. V zmysle ustanovení predmetného zákona sme oprávnený okrem náhrady za pohonné hmoty požadovať aj úhradu vo výške 0,183 € za každý začatý kilometer cesty.

Zastupovaným občanom účtujeme cestovné náhrady uhrádzané vopred podľa skutočného počtu kilometrov prejdených z miesta nášho sídla na okresný súd, pričom za kilometer cesty účtujeme 0,13 eur.

Príklad výpočtu v prípade pojednávania na Okresnom súde v Nitre.

0 km – Spotrebiteľské Centrum, Andyho Warhola 33, Medzilaborce
397.61 km – Okresný súd Nitra, Štúrova 2, Nitra
795.22 km – Spotrebiteľské Centrum

Celkom prejdených kilometrov 795.22 x 0,13 € = 103,3786 EUR (103,38 EUR)

Poplatok uhrádzaný spotrebiteľom vopred ako cestovné je vrátený v prípade uznania náhrady trov konania a hotových výdavkov. Výška vráteného poplatku závisí od percentuálneho uznania náhrady hotových výdavkov podľa rozhodnutia súdu.

V prípade neuhradenia poplatku najneskôr sedem (7) dní pred vytýčeným a oznámeným termínom pojednávania sme oprávnený ukončiť zastupovanie spotrebiteľa v súdnom konaní a na predmetnom pojednávaní sa nezúčastniť.

Zdieľať
Kam ďalej?
Zdieľať
Elektronická Podateľňa