Podieľate sa na úhrade našich nákladov


V zmysle Organizačného poriadku Spotrebiteľského Centra n.o. je zastupovaný občan povinný podieľať sa na našich hotových nákladoch, ktoré vznikajú s jeho zastupovaním.

Ak konajúci súd určí termín pojednávania je potrebné uhradiť časť cestovných nákladov, ktoré vypočítavame v podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. V zmysle ustanovení predmetného zákona sme oprávnený okrem náhrady za pohonné hmoty požadovať aj úhradu vo výške 0,183 € za každý začatý kilometer cesty.

Zastupovaným občanom účtujeme cestovné náhrady uhrádzané vopred podľa skutočného počtu kilometrov prejdených z miesta nášho sídla na okresný súd, pričom za kilometer cesty účtujeme 0,13 eur.

Príklad výpočtu v prípade pojednávania na Okresnom súde v Nitre.

0 km – Spotrebiteľské Centrum n.o., Andyho Warhola 33, Medzilaborce
397.61 km – Okresný súd Nitra, Štúrova 2, Nitra
795.22 km – Spotrebiteľské Centrum n.o.

Celkom prejdených kilometrov 795.22 x 0,13 € = 103,3786 EUR (103,38 EUR)

Poplatok uhrádzaný spotrebiteľom vopred ako cestovné je vrátený v prípade uznania náhrady trov konania a hotových výdavkov. Výška vráteného poplatku závisí od percentuálneho uznania náhrady hotových výdavkov podľa rozhodnutia súdu.

V prípade neuhradenia poplatku najneskôr sedem (7) dní pred vytýčeným a oznámeným termínom pojednávania sme oprávnený ukončiť zastupovanie spotrebiteľa v súdnom konaní a na predmetnom pojednávaní sa nezúčastniť.