Príbeh
& história

Všetko sa začalo v roku 2009 internetovým podvodom.
Dnes sme etablovanou spotrebiteľskou organizáciou.

Prispejte 1 € mesačne na činnosť Spotrebiteľského Centra


Na počiatku bol poškodený občan

Myšlienka vzniku Spotrebiteľského Centra sa zrodila v roku 2011 po úspešne ukončenom kolektívnom súdnom spore v kauze tzv. 60-eurových faktúr, ktoré od roku 2009 rozosielali prevádzkovatelia internetových stránok za skryto spoplatnené registrácie.

Pri riešení tejto kauzy sa ukázalo niekoľko závažných nedostatkov aj v oblasti ochrany spotrebiteľov. Napriek existencii niekoľkých desiatok spotrebiteľských občianskych združení, mnohé z nich nevykonávali (nevykonávajú) činnosť alebo sa problematikou elektronického obchodu nezaoberali.


Občania sa na zakladateľa Spotrebiteľského Centra, Miroslava Antoňaka po úspešne ukončenej kauze 60 eurových faktúr začali obracať aj s inými spotrebiteľskými problémami, čo signalizovalo dopyt po silnej poradenskej organizácii, ktorá by bola schopná riešiť individuálne i kolektívne problémy občanov mimosúdne poprípade súdne.

Nemohli sme sa poučiť na chybách našich predchodcov či konkurentov, a tak sme s odhodlaním začínali v štýle
"pokus  - omyl".

Viedli sme súdne spory, ktorých rozhodnutia mali vplyv na zmenu zákonov i vzťahov medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi.


Aktuálne sa venujeme riešeniu týchto kolektívnych sporovCiele

Cieľom činnosti Spotrebiteľského Centra je chrániť ľudské práva, hájiť právom chránené záujmy a poskytovať slovenským spotrebiteľom rýchle, efektívne a bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo pred uzavieraním spotrebiteľských zmlúv ako aj v prípade riešenia sporov z nich vzniknutých.

V záujme zvýšenej ochrany práv spotrebiteľov máme za cieľ monitorovať, nezávisle hodnotiť a pozitívne vplývať na trhové prostredie a to najmä vykonávaním preventívnych činností a realizáciou projektov ako napríklad hodnotenie obchodných a zmluvných podmienok vo formulárových zmluvách či vzdelávaním obchodníkov.

Svoje ciele sme odhodlaný napĺňať konzultačnými, poradenskými, informačno-publikačnými a vzdelávacími aktivitami.

Aby sme mali slovenským spotrebiteľom vždy čo ponúknuť inšpirujeme sa u zahraničných partnerov a spolupracujeme s našimi „konkurentmi“.


Misia

Spotrebiteľské Centrum je „po ruke“ vždy, keď sa spotrebiteľ nedokáže sám domôcť vyriešenia svojej sťažnosti či problému.

Našou misiou je spotrebiteľovi domáhajúcemu sa ochrany svojich práv bezplatne poradiť, poskytnúť pomoc s riešením stažnosti mimosúdne a zastupovať ho v konaní pred súdmi.

Našou činnosťou získavajú spotrebitelia pocit a istotu toho, že nie sú sami vo svojom boji pretože naše služby poskytujeme s nadšením a odhodlaním.


Vízia

Prajeme si, aby ste nás nikdy nepotrebovali.

Do roku 2020 chceme byť slovenskou jednotkou medzi spotrebiteľskými organizáciami a udržať si svoje postavenie vo vzťahu k orgánom verejnej moci, súdom i obchodníkom.

Ponúkneme spotrebiteľom osvedčené a efektívne spôsoby šetrenia financií.

Rovnako ako doteraz budeme poskytovať naše služby s odhodlaním a uľahčovať život občanom našimi pomôckami a projektmi.


Dokumenty na stiahnutie

Spotrebiteľské Centrum a jeho organizačné zložky sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými dokumentmi, ktorými sa riadi, koordinuje a organizuje upravuje činnosť Spotrebiteľského Centra ako vrámci organizácie tak aj navonok.

Zverejňovaním týchto dokumentov chceme prispieť k transparentnosti Spotrebiteľského Centra a otvoreniu interných procesov drobnohľadu verejnosti.Zobraziť zverejnené dokumenty


Hodpodárenie & financovanie

Spotrebiteľské Centrum na poskytovanie našich hlavných služieb spotrebiteľom ako aj na realizáciu projektov využíva vlastné finančné zdroje získané darmi, dotáciami a príspevkami na pokrytie nákladov za niektoré poskytované služby.

Príjmy Spotrebiteľského Centra tvoria najmä dotácie, granty, podpory a dary tuzemských a zahraničných fyzických i právnických osôb, príjmy z členských príspevkov, výnosy z majetku, príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov a aktivít, podiel zaplatenej dane (2%) a iné príjmy, veci či majetkové práva získané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Spotrebitelia využívajúci naše služby sa podieľajú na úhrade časti našich nákladov pretože poskytovaním všeobecne prospešných služieb nám nesmie vznikať hospodárska strata alebo neprimerané náklady.

Majetok neziskovej organizácie môže byť použitý len na dosahovanie cieľov a zabezpečovanie činnosti.

Sme presvedčení, že darcovia musia dôverovať organizácii uchádzajúcej sa o ich podporu. Preto vyhlasujeme, že darcovia s ktorými spolupracujeme majú práva, ktoré sa zaväzujeme rešpektovať.


Financovanie & hospodárenie


S kým spolupracujeme

Sme zakladajúcimi členmi Slovenskej komory spotrebiteľských organizácii (SKSO), ktorej ambíciou je združovať spotrebiteľské organizácie pôsobiace na územní Slovenska a poskytovať im podporu.

Vrámci našej činnosti ako aj pri realizácii projektov spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študentom vybraných štúdijných odborov týchto univerzít vytvárame podmienky pre získavanie skúseností a prehlbovanie svojich teoretických poznatkov v praxi.

.

Nakoľko sa orientujeme výhradne na pomoc slovenským spotrebiteľom, zahraničných partnerov pre zabezpečovanie našej činnosti priamo nevyhľadávame. Zúčastňujeme sa však na aktivitách európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.Chcete sa stať súčasťou nášho píbehu? Dajte nám o sebe vedieť

 • janic
  zadarmo som dostal poradené ako postupovať pri vybavení zamietnutej reklamacie... Som zato nesmierne vdacny
 • Darina Kováčová
  Som nesmierne vďačná za ochotu a odborné poradenstvo v oblasti bankové pôžičky . Odporúčam všetkým .
 • bilik
  S návštevou Spotrebiteľského centra v Nitre sme boli veľmi spokojní.
 • Petra Bartová
  Ochotny a odborny pristup, bez cakania a objednavania. odporucam.
  Petra Bartová
  Poradenstvo
 • Dodo Kaufman
  Konkrétne proti RAPID LIFE ... Ďakujem, za odborné a hlavne "konečne" vecné riešenie pre mňa aj ďaľších ľudí v zastupovaní proti RAPID LIFE... Veľká poklona za to, že sa do toho pustili ! Zastupujú ľudí aj tam, kde si celý systém právnej pomoci len prehadzuje svoje povinnosti a právomoci už niekoľko ( desať) rokov a nič nekoná. Všetky štátne inštitúcie len skonštatujú: "Že je to zlé...." Ale Spotrebiteľské centrum vám dá riešenie: " Čo s tým urobíme ! " Ešte raz ďakujem. Veľká pomoc.
  Dodo Kaufman
  Zastupovanie v spore s: Rapid life životná poisťovňa
 • patoraj-patrik
  Dostal som perfektné informácie. Veľmi ochotný a profesionálny prístup
eSpotrebiteľ