Hospodárenie
& financovanie

Dodržiavame prísne zásady nakladania s finančnými zdrojmi našich podporovateľov a darcov.
Hospodárenie Spotrebiteľského Centra je preto vždy verejné a transparentné.

Prispejte 1 € mesačne na činnosť Spotrebiteľského Centra


Zverejňujeme účtovníctvo, aby ste nás kontrolovali

Účtovníctvo je nezastupiteľné najmä z hľadiska potrieb finančného riadenia a preukázateľnosti majetku a záväzkov. Poskytuje informácie členom, poskytovateľom príspevkov a darov, bankám a kontrolným orgánom.

V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve vedie Spotrebiteľské Centrum účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva


2% z daní

Aj tento rok môžete byť tak trochu súčasťou Spotrebiteľského Centra a pomáhať so zmenou k lepšiemu.

Celé 2% zo svojich daní môžete darovať na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec – na ochranu Vašich práv. Tie priamo či nepriamo chránime aj vtedy keď o tom ani netušíte. Robíme to tak, že sústreďujeme pozornosť občanov, spolupracujúcich organizácií, verejnej správy a expertov na problémy a potreby občanov našej krajiny, ktoré považujeme za kľúčové.

Napríklad v roku 2017 sme okrem iného spustili aj iniciatívu za novelizáciu zákona o dobrovoľných dražbách.

Sme presvedčení o tom, že usilovať sa o férovosť v zmluvných vzťahoch, bezpečné produkty a potraviny v dostatočnej kvalite alebo hoci len požadovať základnú ústretovosť pri reklamáciách je normálne a prirodzené.

Ak si myslíte to isté, pridajte sa k nám aj vy a prispejte svojou troškou k lepšiemu Slovensku. Ďakujeme!Dôležité informácie & pokyny pre darcov 2%


Odkiaľ berieme peniaze

Štruktúra peňažných a nepeňažných príjmov Spotrebiteľského Centra pozostáva z

  • vlastná činnosť a poskytované služby,
  • dary, granty fyzických a právnických osôb,
  • reklama.

V roku 2017 sme na našu prevádzkovú činnosť vyčlenili 15 000,00 € a vlastnou činnosťou získali peňažné prostriedky v sume 58 273,00 €.

Peňažné dary získané od právnických osôb v roku 2017 predstavovali sumu 3 500,00 € a nepeňažné dary celkovo 61 223,34 €.

Za prenájom reklamnej plochy sme prijali 468,46 €.


Ako s peniazmi nakladáme

Peňažné prostriedky, ktoré potrebujeme na riadny chod a zabezpečenie činností za žiadnych okolností nepoužívame na iné účely.

Striktne sa dodržiavame schváleného prevádzkového a operačného rozpočtu aj v prípadoch kedy máme dostatok.

„Cena je to, čo zaplatíme, hodnota to, čo dostaneme.“ Jednoduchá teoretická poučka, ktorú aplikujeme v praxi tak, že sa usilujeme obstarávať – nakupovať vysokú hodnotu avšak za čo najnižšiu cenu. Aby, sme sa tohto pravidla stále držali každému nákupu predchádza analýza ekonomickej výhodnosti na základe predložených ponúk dodávateľov.

Nie je hanbou priznať, že šetríme všade kde sa dá. Sme jednoducho low-cost friendly. Využívame open-source software, mnohé veci robíme vo vlastnej réžií ale napríklad aj na niektoré súdne pojednávania chodievame vlakom.

Časť finančného majetku vyčlenenú operačným rozpočtom zhodnocujeme na finančnom a realitnom trhu.

eSpotrebiteľ