Ak, reklamácia nebola vybavená do 30 dní

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť čo najskôr. V odôvodnených prípadoch, napríklad ak si vec vyžaduje opravuje najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia si reklamácie. O prijatí reklamácie je predávajúci povinný spotrebiteľovi vystaviť potvrdenie. Reklamačné konanie prebieha v zásade písomne, preto je predajca povinný spotrebiteľa písomne informovať aj o spôsobe vybavenia jeho reklamácie.

Ak predávajúci nestihol Vašu reklamáciu vybaviť v stanovenej 30-dňovej lehote máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať od predávajúceho vrátenie celej kúpnej ceny. Predávajúcemu tak ostane "pokazený" výrobok a vám by mali byť vrátené peniaze.

Ak, si žiadate odstúpiť od zmluvy z dôvodu nevybavenia reklamácie stanovenej 30-dňovej lehote prostredníctvom nášho formuláru si vygenerujete oznámenie o odstúpení od zmluvy, ktoré automaticky zašleme na emailovú adresu predajcu, ktorú uvedieťe pri vyĺňaní formulára.

Odstúpiť od zmluvy pre nedodržanie lehoty na vybavenie reklamácie Prečítať si viac o práve na odstúpenie od zmluvy pre nevybavenie reklamácie.

Pomôžeme vám získať späť svoje peniaze

Oznámili ste predávajúcemu svoj úmysle odstúpiť od zmluvy a zároveň ste ho požiadali o vrátenie kúpnej ceny - peňazí avšak nereaguje alebo vás už niekoľký krát odkaladá na neskôr?

V taktom prípade nemáte len dve možnosti a to buď mimosúdne sa s predajcom dohodnúť alebo ho zažalovať. Úspešnosť oboch uvedených možností spočíva v tom, kedy o pomoc požiadate. čím skôr sa na nás obrátite tým viac vam budeme vediet pomocť.

Za mimosúdne riešenie sporu nám spotrebeľ neuhrádza žiadne poplatky ani náklady. Ak je nárok spotrebiteľa oprávnený náklady súvisiace s mimosúdnym riešením sporu znáša v plnej miere predávajúci. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu, ktorý je neodôvodnený, šikanózny alebo o ňom úž bolo právoplatne rozhodnuté zamietneme.

Súdne konanie predstavuje komplexný súbor úkonov smerujúcich v prospech nami zastupovaného spotrebiteľa. Vzhľadom na dĺžku súdnych konaní je spotrebiteľ, žiadajúci o zastupovanie v súdnom spore povinný nám vopred uhradiť náklady, ktoré vzniknú s riešením jeho sporu a to hlavne poštovné vo výške 7,50 eur a v prípade určenia termínu pojednávania aj cestovné.

Podať návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu Viac o mimosúdnom riešení Viac o zastupovaní v súdnych sproch.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od svojej spotrebiteľskej zmluvy použite našu bezplatnú aplikáciu. Predajca bude okramžite vedieť, že máte za sebou ochráncu, ktorý sa postará o Vaše bezproblémové odstúpenie od zmluvy.

Odstúpiť od svojej spotrebiteľskej zmluvy môžete veľmi jednoducho ON-LINE. Zvolíte si typ zmluvy od ktorej chcete odstúpiť a zadáte informácie týkajúce sa zmluvy. Ďalej už len doplníte do formulára kontaktné údaje predávajúceho, ktorému odstúpenie od zmluvy adresujete a vaše kontaktné údaje. Po úspešnom odoslaní odošleme oznámenie o odstúpení od zmluvy predajcovi a taktiež aj Vám v elektronickej podobe.