Pomôcka pre odstúpenie od
spotrebiteľskej zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy na diaľku
a mimo prevádzkových priestorov predajcu do 14 dní od doručenia tovaru.

Prispejte na vylepšenia tejto pomôcky 1 € mesačne.


Spotrebiteľom poskytujeme komplexné právne služby vďaka tímu vlastných právnikov a spolupracujúcich advokátov.

Odstúpenie je jedným z právnych nástrojov na dosiahnutie zrušenia, a teda ukončenia zmluvy. V praxi je pomerne často využívaný, niekedy sú s ním však spojené určité praktické problémy, ktorým je vhodné sa vyvarovať, aby nám namiesto riešenia, ktoré sme chceli dosiahnuť ukončením zmluvy, nevznikol ďalší problém, najmä právne neisté postavenie

Odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom, ktorým účastník zmluvy realizuje svoje právo (nie povinnosť) domôcť sa v dôsledku naplnenia zákonného alebo zmluvného dôvodu zrušenia zmluvy.


Predchádzajte starostiam a problémom pri online nakupovaní s našimi typmi


* Povinné
    Táto otázka je povinná

Prevádzkujete éšop?

Predávajúci je povinný spotrebiteľa informovať o možnostiach a spôsobe uplatnenia práva na bezdôvodné odstúpenie od uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predajcu v 14-dňovej lehote.

Splňte si zákonnú povinnosť poskytnúť spotrebiteľov "vzor" oznámenia o odstúpení od zmluvy a odkazujte klientov zo svojho obchodu priamo na našu pomôcku.

Používanie pomôcky pre odstúpenie od zmluvy bolo a vždy bude pre Vás a vašich klientov bezplatné

Desiatky elektronických obchodov odkazujú svojich klientov na túto pomôcku, vďaka čomu ju doposiaľ využilo 1350 občanov.


Výhody pre obchodníkov

  • sledovanie procesu odstúpenia od zmluvy spotrebiteľa, aby ste nič nepremeškali
  • oznámenia doručované na email formou notifikácii
  • komunikácia medzi obchodníkom a spotrebiteľom napriamo cez email
  • bezplatné poradenstvo pri riešení sporov so spotrebiteľmi
  • zvýhodnené podmienky mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi


Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás za účelom prispôsobenia našej pomôcky pre potreby Vášho éšopu i zákazníkov

Najčastejšie otázky

Spotrebiteľov

1Predajca nevybavil reklamáciu do 30 dní. Môžem odstúpiť od zmluvy?
ÁNO

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť čo najskôr. V odôvodnených prípadoch, napríklad ak si vec vyžaduje opravuje najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia si reklamácie. O prijatí reklamácie je predávajúci povinný spotrebiteľovi vystaviť potvrdenie. Reklamačné konanie prebieha v zásade písomne, preto je predajca povinný spotrebiteľa písomne informovať aj o spôsobe vybavenia jeho reklamácie.

Ak predávajúci nestihol Vašu reklamáciu vybaviť v stanovenej 30-dňovej lehote máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať od predávajúceho vrátenie celej kúpnej ceny. Predávajúcemu tak ostane "pokazený" výrobok a vám by mali byť vrátené peniaze.

Ak, si žiadate odstúpiť od zmluvy z dôvodu nevybavenia reklamácie stanovenej 30-dňovej lehote prostredníctvom nášho formulára si vygenerujete oznámenie o odstúpení od zmluvy, ktoré automaticky zašleme na emailovú adresu predajcu, ktorú uvedieťe pri vyĺňaní formulára.

2Ak chcem odstúpiť od zmluvy musím sa s predajcom dohodnúť?
NIE

Právo odstúpiť od zmluvy sa viaže v zmysle § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka na účastníka zmluvy, t.j. na jeho jednostranný právny úkon a nie na dohodu účastníkov zmluvy.

Inak povedané, pokiaľ odstúpenie od zmluvy je právne konštituované ako jednostranný právny úkon, ktorého účinky nastávajú už doručením do dispozičnej sféry adresáta, nie je zároveň možné právne relevantne uzatvoriť takú zmluvu, predmetom ktorej by bola dohoda zmluvných strán o odstúpení od predchádzajúcej zmluvy

3Kedy od zmluvy na diaľku nemôžem odstúpiť?
Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu nie je neobmedzené. Zákon stanovuje určité výnimky, pri ktorých spotrebiteľovi toto právo neprináleží.V praxi ide najmä o prípady, kedy si spotrebiteľ objedná tovar zhotovený na zákazku, tovar podliehajúci rýchlej skaze (napr. niektoré druhy potravín), periodickú tlač alebo knihu dodávanú v ochrannom obale (po jeho rozbalení bolo možné knihu prečítať), elektronický obsah a pod.
4Kedy začína plynúť 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy pri nákupe v eshope?
Lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom a v prípade zmlúv, ktorých predmetom je určitá služba, od okamihu uzatvorenia takejto zmluvy. Spotrebiteľ je pritom oprávnený odstúpiť od zmluvy aj predtým, t.j. ešte pred odoslaním alebo dokonca počas prepravy tovaru.Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bude odstúpenie odoslané prevádzkovateľovi eshopu v posledný deň uvedenej lehoty - spotrebiteľovi teda stačí, ak o 23:59 v posledný deň 14 dňovej lehoty odošle prevádzkovateľovi eshopu email s oznámením, že odstupuje od zmluvy.Pripomíname, že podnikateľ je pred uzatvorením zmluvy povinný informovať spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva. Prevádzkovateľ eshopu je zároveň povinný poskytnúť spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak by si prevádzkovateľ eshopu tieto povinnosti nesplnil, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie až po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru - spotrebiteľ by mal na vyskúšanie a bezdôvodné vrátenie tovaru viac než rok.
5Vzťahujú sa na mňa rovnaké práva aj keď nakupujem na IČO?
NIE

Je potrebné upozorniť, že právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká automaticky, ale len v dohodnutých alebo zákonom stanovených prípadoch. Jedným z takýchto prípadov je právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, ktoré vzniká, keď spotrebiteľ nakupuje tovar alebo služby cez internet.

Ak spotrebiteľ zakúpi tovar v kamennej predajni, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevznikne. Ak spotrebiteľ zakúpi tovar cez eshop a v kamennej predajni si ho iba prevezme, právo na odstúpenie od zmluvy mu naopak vznikne.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

Prevádzkovateľov éšopov

1Je reklamácia a odstúpenie od zmluvy to isté?
NIE

Mnohí obchodníci si odstúpenie od zmluvy pletú s reklamáciou, ide však o dva odlišné úkony.

Pri odstúpení od zmluvy dochádza k zániku zmluvy, pri reklamácii sa kupujúci dožaduje odstránenia vád - predávajúci nemá povinnosť vrátiť zaplatenú cenu, ale len opraviť či vymeniť vadný tovar, prípadne poskytnúť primeranú zľavu.

2Čo musím vrátiť spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy?
VŠETKO, OKREM NÁKLADOV

Zákon prevádzkovateľom eshopu ukladá povinnosť vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru všetky platby, ktoré od neho prijal. Tým sa rozumie zaplatená kúpna cena, náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia) ako i všetky ostatné náklady.

To, čo prevádzkovateľ eshopu nie je povinný nahradiť spotrebiteľovi, sú náklady spotrebiteľa na vrátenie tovaru.

3Vrátil sa mi poškodený tovar čo robiť?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez ohľadu na to, v akom stave sa zakúpený tovar nachádza.Ak by spotrebiteľ vrátil poškodený alebo inak znehodnotený tovar, predávajúci bude povinný takýto tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu. Až potom môže po spotrebiteľovi požadovať náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, teda cenu jeho opravy, vyčistenia a pod.Ak by spotrebiteľ tieto náklady dobrovoľne neuhradil, prevádzkovateľovi eshopu by nezostávala iná možnosť než domáhanie sa nároku na náhradu škody pred súdom. Odpočítanie týchto nákladov od kúpnej ceny, ktorú má eshop spotrebiteľovi vrátiť nie je možné a môže byť dokonca pokutované.Ak by sa prevádzkovateľ eshopu domáhal náhrady škody pred súdom, on sám by musel preukázať, že tovar poškodil, zašpinil alebo inak znehodnotil jeho zákazník.Prevádzkovatelia eshopov teda v tomto prípade ťahajú za kratší koniec.

4Môžem žiadať vrátenie tovaru v pôvodnom obale?
Mnohí prevádzkovatelia eshopov majú v obchodných podmienkach zakotvenú povinnosť spotrebiteľa vrátiť zakúpený tovar v pôvodnom obale, i keď zákon od spotrebiteľa nič také nevyžaduje.Pokiaľ by prevádzkovateľ eshopu mal takúto povinnosť vo svojich obchodných podmienkach, sám by sa dopustil porušenia zákona, nakoľko by tým spotrebiteľovi ukladal povinnosť bez právneho dôvodu. Slovenská obchodná inšpekcia môže takéhoto podnikateľa pokutovať až do výšky 66 400 eur.Rovnaká pokuta môže byť prevádzkovateľovi eshopu uložená za to, že spotrebiteľa nesprávne alebo neúplne informoval, prípadne ho neinformoval vôbec, o práve na odstúpenie od zmluvy.

Prípadná povinnosť spotrebiteľa vrátiť tovar v pôvodnom obale by preto mala byť v obchodných podmienkach eshopu nahradená obyčajným odporúčaním.

Odpovede na ďalšie svoje ďalšie otázky súvisiace s odstúpením od spotrebiteľskej zmluvy nájdete na webovej stránke Práva-Spotrebiteľa.sk

Varovania pred podvodmi

Elektronické obchody v ktorých neodporúčame nakupovať

Momentálne sa nezobrazuje žiaden obsah.

Zdieľať
Kam ďalej?
Späť na Projekty
Zdieľať
Elektronická Podateľňa