Komentár: Upomínacie konanie ohrozuje spotrebiteľov

Prvým júlovým dňom sa začali súdne spory viesť podľa civilného sporového poriadku, ktorý je označený ako zákon č. 160/2015. Napriek tomu, že ho tak povediac v praxi ešte nebolo možné dostatočne overiť Ministerstvo spravodlivosti SR nám uvarilo hneď jeho technické riešenie a dokonca nie novelou ale samostatným zákonom s výrečným názvom o upomínacom konaní.

Prvým júlovým dňom sa začali súdne spory viesť podľa civilného sporového poriadku, ktorý je označený ako zákon č. 160/2015. Napriek tomu, že ho tak povediac v praxi ešte nebolo možné dostatočne overiť Ministerstvo spravodlivosti SR nám uvarilo hneď jeho technické riešenie a dokonca nie novelou ale samostatným zákonom s výrečným názvom o upomínacom konaní.

Upraviť technické riešenie zákonom je zvláštne avšak zameriame sa na podstatu veci. Je zákon o upomínacom konaní naozaj správny nástroj pre vyriešenie druhotnej platobnej neschopnosti alebo ho budeme môcť nazývať ako “upínací” zákon na už aj tak dosť zbiedačených občanov.

Spotrebitelia v možnom ohrození

Hlavným rizikom zákona o upomínacom konaní je jeho samotné technické riešenie, v zmysle ktorého by mala byť komunikácia medzi súdom a žalobcom jednoduchšia, avšak až do tej miery, že platobné rozkazy budú vydávané automaticky bez skúmania podstaty. Sme radi, že má naša justícia ambíciu automatizovať svoje procesy a skracovať tak čas konaní. Obávame sa, že predmetný zákon ešte viac oslabí slabšiu sporovú stranu a to samotného spotrebiteľa, či drobného živnostníka.

Podľa dôvodovej správy k uvedenému zákonu vyplýva, že sa jedná o technické riešenie automatizácie a elektronizácie vydávania platobných rozkazov, pre ktorú nebolo potrebné vytváranie špeciálneho zákona. Vhodnou novelizáciou CSP by sa naplnil požadovaný účel. Skrátené elektronické konanie a automatizácia má však svoje čierne miesta, na ktoré zrejme Ministerstvo zabudlo.

Priznávame, že existuje technicko-softwarové riešenie pre kontrolu spotrebiteľských zmlúv za predpokladu, ak je dokument v správnom formáte, a ten je možné softwarovo prečítať a následne v texte označiť rozpory alebo vady. Nezaručuje to však správnosť fungovania a označovania príloh či listín na ktoré sa žalobca bude odvolávať. Fyzické čítanie každej jednej spotrebiteľskej zmluvy a hodnotenie jej súladu s legislatívou v tom ktorom období je práca pre úradníka s osobným psychológom za chrbtom. Od júna tohto roku sme takto aj za pomoci elektronického software, ktorý sme si sami vyvíjali niekoľko rokov (nestál miliardu euro) skoro dve tisícky spotrebiteľských zmlúv.  

Informačný system, nech je akýkoľvek a hoc by stal miliardy euro ako je to pri slovenských IT projektoch zvykom nedokáže odhaliť klamlivé či podvodné praktiky. Prechodom na plne automatizované “generovanie” platobných rozkazov tak práve “špekulanti” môžu podstatne viac využívať systém a právne nevedomie slovákov, ktorí si v duchu povedia “prišlo zo súdu zaplatím”. Za predpokladu, že ho pred tým nezdral exekútor, nezobrali mu dom na základe dobrovoľnej dražby alebo práve náhodou nespláca nevýhodnú pôžičku plnú neprijateľných zmluvných podmienok ale s licenciou NBS.

Poďme však od technického riešenia k samotnému textu predkladaného zákona a to najmä v § 3 ods 6, ktorý síce v písmenách b až e). priamo zakazuje uplatňovanie nárokov zo spotrebiteľskej zmluvy avšak podľa písm b). iba v prípade tých ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá ma vplyv na uplatňovaný nárok.

Veľmi neradi by sme spochybňovali odbornosť viac ako troch stoviek vyšších súdnych úradníkov, ktorých bude Okresný súd v Banskej Bystrici ako jediný “upomínací súd” potrebovať pre zabezpečenie svojej agendy avšak v súvislosti s tým, že tento súd bude aj jediným exekučným súdom je celkom na mieste obávať sa o to akým spôsobom to bude všetko prebiehať. Existuje síce príkladný zoznam neprijateľných zmluvných podmienok, avšak ak sa ho aj vyšší súdny naučia ako “Otče náš” nebudú vedieť čo je neprijateľné a čo ešte v súlade so zákonom. To sa jednoducho naučiť nedá a hranica medzi niektorými praktikami či zmluvnými podmienkami je v poslednom období takmer neviditeľná. Čoraz sofistikované praktiky predávajúcich a ich komplikované odhaľovanie či preukazovanie si vyžaduje špecialistov, ktorých pozostatky Ministerstvo zráta na jednej ruke v radoch svojich zamestnancov.

Upomínacie konanie?
Budiš no vylúčte spotrebiteľov podobne ako cudzincov

Zámer koncentrovať výkon súdnej moci v Banskej Bystrici je nepochopiteľný. Obstaranie novej budovy, zabezpečenie ubytovania stovkám súdnych úradníkov a sudcov ani za cenu zrýchlenia a zefektívnenia súdneho konania nesmie ísť na úkor hospodárnosti.

Ministerstvo by v takomto prípade mohlo obstarať novú administratívno-technickú budovu pre upomínací a exekučný súd v Lučenci alebo Trebišove. Zrejme by si to vyžadovalo dôkladné preškoľovanie zamestnancov a intenzívne hľadanie súdnych úradníkov mohlo by to v konečnom dôsledku znížiť nezamestnanosť v hladových dolinách a “vládny” by nielen ušetrili ale i splnili svoje sľuby.  No nie je našou úlohou politikárčiť, môžu to hradný páni považovať za návrh.

Absolútnym vylúčením sporov zo spotrebiteľských zmlúv v prípade zákona o upomínacom konaní sa naplní nielen účel ochrany spotrebiteľov ale taktiež aj zámer striktnejšej kontroly spotrebiteľských zmlúv a väčšej miery ochrany slabšej strany v súdnom konaní v zmysle Civilného sporového poriadku.

Rýchlosť na úkor vymožiteľnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR by sa mohlo zaoberať nielen technickou rýchlosťou riešenia sporov ale najmä reálnou vymožiteľnosťou uplatňovaných nárokov a to prv než niekto dobre „švihnutý“ podá voči tejto republike žalobu. Napríklad pre legalizovanú možnosť zániku obchodnej spoločnosti zlúčením s inou eseročkou.

Vymáhanie pohľadávok, uplatňovanie v konkurze či ochrana veriteľov? Zabudnite! Firma, ktorá vám dlží sa tak jednoducho zo dňa na deň zlúči a do večera toho istého dňa aj zanikne. Pre veriteľov je dĺžka konania druhoradá, ak by sa mohli spoľahnúť na jednovýkladovosť našich “právnych” predpisov a najmä na to, že raz reálne priznaný nárok získajú. Za ten čas recesisti, ktorí nielen nám spotrebiteľom pravidelne ukazujú (ne)dôležitosť konkurzného konania sa schádzajú (budú schádzať) aj v chatrči na Okružnej 1242 v Modre.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!