Tlačové správy a vyhlásenia

Ministerstvo hospodárstva SR diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o.

Na tomto základe musíme s poľutovaním konštatovať, že Ministerstvo hospodárstva SR (Štát) diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o., ako jedinú neziskovú organizáciu založenú za účelom ochrany spotrebiteľov.

Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou založenou podľa zákona č. 213/1997 Z.z o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

V zmysle zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ktorým sa pri výkone našej činnosti riadime sa za „združenie“ považuje akákoľvek právnická osoba založená alebo zriadená za účelom ochrany spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá Ministerstvu niekoľko povinností a upravuje činnosť subjektov – združení – v zmysle právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa. Ministerstvo má v zmysle platného zákona tieto subjekty podporovať.

Ministerstvo sa rozhodlo, že subjekty bude podporovať podľa zákona o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR č. 71/2013. Podľa tohto zákona však Ministerstvo podporí iba občianske združenia, ktoré nevykonávajú žiadnu inú činnosť. Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou.

Sme presvedčení o tom, že ministerskí úradnici o tomto „lapsuse“ vedeli a i napriek tomu, že zákon č. 71/2013 bol v roku 2016 novelizovaný nevykonali nápravu, ktorá spočíva iba v odstránení jedného slova v § 6 ods. 2 dotačného zákona.

Na tomto základe musíme s poľutovaním konštatovať, že Ministerstvo hospodárstva SR (Štát) diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o., ako jedinú neziskovú organizáciu založenú za účelom ochrany spotrebiteľov.

Viac informácii k téme