Poisťovňa Rapid chce cenzúrovať o nej zverejňované informácie

Namiesto toho, aby životná poisťovňa Rapid life začala dobrovoľne vyplácať občanom poistné sumy z ukončených zmlúv míňajú jej predstavitelia energiu a peniaze občanov na nezmyselné súdne spory o ochranu jej „dobrej povesti“. Aktuálne svoje snaženie smeruje voči Národnej banke Slovenska.

NBS-Oznamenie-o-nariadeni-neodkladneho-opatrenia

NBS-Oznamenie-o-nariadeni-neodkladneho-opatrenia

Regulátor vydal dňa 20. apríla 2017 tlačovú správu s názvom „Stanovisko NBS k vyhláseniu spoločnosti Rapid Life„, ktorá bola reakciou na poisťovňou zverejnené polo(ne)pravdy. Tlačovú správu pôvodne zverejnenú na webovej stránke Národnej banky si môžete prečítať aj vy kliknutím na tento odkaz, stiahnutím tohto PDF súboru alebo nižšie.

Národná banka Slovenska (NBS) v predmetnom stanovisku skonštatovala, že vyhlásenie spoločnosti Rapid Life je plné účelových klamstiev, ktorých šíreniu chce zabrániť (Prečítajte si vyhlásenie Rapid life v PDF kliknutím na tento odkaz).

Spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. žalovala Slovenskú republiku, ktorú podľa žaloby poisťovne Rapid má zastupovať Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR, a to za údajný nesprávny úradný postup pri dohľade nad poisťovňou Rapid v rokoch 1995 až 2003 zo strany vtedajších príslušných orgánov dohľadu a dozoru. Pritom podľa tvrdení poisťovne Rapid podstatou tohto údajného nesprávneho úradného postupu vraj malo byť to, že Ministerstvo financií SR v roku 1995 udelilo poisťovni Rapid povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve aj napriek tomu, že poisťovňa Rapid ako jednu z príloh k svojej žiadosti vraj predložila jej chybné poistno-matematické výpočty a kalkulácie sadzieb poistného. Za správnosť kalkulácie zodpovedá aktuár a nie Slovenská republika.

V tejto veci Národná banka Slovenska podala dňa 26.10.2016 dovolanie na Najvyšší súd SR proti rozsudku odvolacieho Krajského súdu v Bratislave, pričom dovolacie konanie na Najvyššom súde SR ešte nie je právoplatne ukončené.

Spoločnosť Rapid life vyvíja systematický nátlak na NBS, aby stiahla dovolanie podané na Najvyšší súd SR. Súčasťou nátlaku je aj veľký počet trestných a iných podaní, kde pracovníci NBS vystupujú v pozícii svedka, prípadne podávajú príslušné vysvetlenia. Súčasťou nátlaku bola aj morálna diskreditácia guvernéra v denníku Plus 1 deň. Stiahnutím podaného dovolania by bolo znemožnené objektívne rozhodnutie právneho sporu Rapidu Life so Slovenskou republikou. NBS má nielen právo, ale aj povinnosť využiť všetky dostupné právne prostriedky.

Spoločnosť Rapid life žiada od NBS vyplatenie vysokej čiastky peňazí prostredníctvom mimosúdneho vyrovnania, na ktoré nie je podľa nášho názoru žiadny relevantný dôvod. Podľa názoru NBS Slovenská republika nespôsobila žiadnu škodu poisťovni Rapid.

V súvislosti s verejným vyhlásením poisťovne NBS využije všetky dostupné právne prostriedky na svoju ochranu a na ochranu žalovanej Slovenskej republiky.

Súčasne je dôležité podotknúť, že slovenské súdy vrátane Najvyššieho súdu SR niekoľkokrát v rozsudkoch uviedli, že akýkoľvek spor medzi poisťovňou a orgánom dohľadu nemá vplyv na povinnosť poisťovne plniť jej záväzky z poistných zmlúv so spotrebiteľmi. Poisťovňa nie je oprávnená prerušiť prebiehajúcu likvidáciu poistných zmlúv a prestať vyplácať zmluvne dohodnuté poistné plnenia len z dôvodu, že sama nadobudla nejaké jej pochybnosti o platnosti poistných zmlúv.

Toto stanovisko Národnej banky Slovenska bolo dnes (07. 06. 2017) nahradené oznámením o vydaní neodkladného opatrenia, v zmysle ktorého životná poisťovňa zrejme žiadala odstránenie obsahu z webovej stránky NBS. Uvidíme ako sa s odvolaním vysporiada bratislavský krajský súd avšak do toho času sme sa rozhodli pôvodné stanovisko Národnej banky Slovenska patričným spôsobom uchovať a rozšíriť prostredníctvom sociálnych sieti. Budeme radi, ak nám v tom pomôžete zdieľaním tohto článku. 

Podobný postup zvolila poisťovňa ja minulý rok voči Spotrebiteľskému Centrum. „Veľkodušne“ nežiadala odstránenie obsahu „iba“ jej názvu a loga používaného na stránkach www.spotrebitelskecentrum.sk ako aj priznanie náhrady za vzniknutú nemajetkovú vo výške 25 tisíc eur.

Vydané neodkladné opatrenie akceptovali životnú poisťovňu Rapid life premenovali na „Rapidku“ a jej logo nahradili obrázkom rovnomenného osobného automobilu. Po niekoľkých mesiacoch dňa 23. novembra 2016  Krajský súd v Prešove zrušil vydané neodkladné opatrenie a my tak môžeme aj naďalej používať logo i obchodný názov Rapid life životná poisťovňa. Okrem iného ho odôvodnil aj týmito slovami:

Odvolací súd sám má vedomosť o tom, že existuje množstvo súdnych sporov medzi Rapid life životná poisťovňa a spotrebiteľmi, teda klientmi poisťovne, medzi iným aj v konaniach o plnenie z poistných zmlúv s cieľom dožitia a nateraz nie je možné z predložených dôkazov jednoznačne dospieť k takému záveru, k akému dospel súd prvej inštancie o tom, že sú to nepravdivé informácie a tie sú spôsobilé poškodiť povesť alebo obchodné meno žalobcu.

 

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!