Listy nebankovky Pohotovosť kontaktným osobám môžu byť v rozpore so zákonom

Mysleli ste si, že ukončením poskytovania nebankových pôžičiek spotrebiteľom POHOTOVOSŤ s.r.o. prestane otravovať? Mýlili ste sa. Začala obťažovať kontaktné osoby cez ktoré tlačí na svojich dlžníkov. Podľa nášho názoru však v rozpore so zákonmi.

SPIS_list_pohotovost-kontaktne-osoby_Pomoc

SPIS_list_pohotovost-kontaktne-osoby_Pomoc

Nebankovka POHOTOVOSŤ s.r.o. po dlhých rokoch svojej činnosti prestala minulý rok v decembri poskytovať pôžičky. Údajne kvôli legislatívnym zmenám, ktorých cieľom bolo sprehľadniť trh s nebankovými pôžičkami.

Aktuálne však pritvrdila v boji s neplatičmi a pristúpila ku krokom, ktoré podľa nášho názoru sú za hranicou platnej legislatívy. Prvou nátlakovo zastrašovacou akciou, ak to tak nazveme bolo rozosielanie zápisníc spísaných pred súdnym exekútorom Rudolfom Krutým.

 

Zápisnica od exekútora Krutého má občanov zastrašiť aby zaplatili

 

Druhou alebo súčasne prebiehajúcou je rozosielanie výziev – upomienok kontaktným osobám. Ich údaje však nebankovka nemá v zmluve nikde uvedené.

Spotrebitelia (dlžníci) pri uzavieraní zmluvy poskytovali nebankovke POHOTOVOSŤ s.r.o. kontaktné informácie na svojich rodinných príslušníkov či iné osoby. Nebankovka kontaktné osoby začala otravovať teraz.

Má nato nebankovka právo?

Na rozosielanie podobných výziev podľa názoru Spotrebiteľského Centra n.o. nebankovka nemá právo. Prvým dôvodom je, že nedisponuje súhlasom dotknutej (kontaktnej) osoby so spracovaním jej osobných a kontaktných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Na spracovanie osobných údajov je nevyhnutné preukázať poskytnutý súhlas, ktorý nebankovka jednoducho nemá.

Druhým dôvodom je sprístupnenie informácie kontaktnej (tretej) osobe o čerpanom spotrebiteľskom úvere. V prípade, ak by k niečom takému pristúpila banka (doposiaľ sa nestalo), nazývali by sme to porušením bankového tajomstva. Zákon o bankách určuje,  že predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach, týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, môžu banka a pobočka zahraničnej banky poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

Pohotovosť opäť podvádza a zavádza svojich klientov

 

Znie to pekne, avšak tento zákon sa na nebankovky nevzťahuje. Ochrana klienta nebankoviek pred zverejňovaním jeho úverov či využívaných produktov ostala vo vzduchoprázdne. Ako ukazuje prax zákon o spotrebiteľských úveroch takéto praktiky priamo nezakazuje. A nebankovka to využila. Opäť. Konanie nebankovky však možno zaobaliť všeobecnejšou definíciou agresívnej obchodnej praktiky, ktorých používanie je zakázané.

Čo sa v liste píše?

Žiadosť o poskytnutie úveru bol zrejme akýsi formulár, na základe ktorého sa posudzoval žiadateľ o úver. Posudzovanie žiadateľov je však otázne. Pôžičku od Pohotovosti získali aj občania, ktorí by ju pri skúmaní ich schopnosti splácať úver nemohli dostať. Meno kontaktnej osoby sa v uzatváraných zmluvách o úvere neuvádza. Úloha ako i práva kontaktnej osoby v danej súvislosti sú otázne. Jednoznačne však možno povedať, že voči kontaktnej osobe nemôže byť vedené žiadne konanie.  

Uvádzaná výška dlhu neznámená, že dlh spotrebiteľa je takým aj v skutočnosti. Čas ukázal, že nebankovka od ľudí dlhodobo vyberala splátky aj už splatených úverov, navyšovala sumy splátok či istín. Platnosť zmlúv o poskytnutí pôžičiek medzi občanmi a nebankovkou POHOTOVOSŤ s.r.o. je sporná a v množstve prípadov boli tieto zmluvy určené súdmi za bezúročné a bez poplatkové. Teda dlžník bol povinný vrátiť iba istinu – to čo si požičal. Ak máte podobný problém požiadajte o zastupovanie v spore s nebankovkou Pohotovosť prostredníctvom elektronickej podateľne.

Ak ste kontaktnou osobou dlžníkovi odporučte brániť sa voči týmto praktikám súdnou cestou. V prípade, že bola splatená pôžička – to čo si požičal je to jediná cesta, ako sa týchto nesplatiteľných pôžičiek raz a navždy zbaviť. Nesplatenú istinu pôžičky však je potrebné dosplácať hoci v minimálnych splátkach, ako to dovoľuje rozpočet. Trebárz po päť eúr. Rozhodne nesplácajte dlh uvedený v doručenej výzve.

Využitie dostupných právnych možnosti je očakávané a vítané. Podľa práva, ktoré nebankovka sústavne buď porušovala alebo obchádzala, je podstatná časť (95%) všetkých uzatvorených zmlúv neplatných a súdmi s vysokou pravdepodobnosťou budú vyhlásené za bezúročné a bez poplatkov. Návštevu regionálnej agentúry odporúčame vymeniť za návštevu jednej z poradenských kancelárii Spotrebiteľského Centra n.o. a to v Bratislave, Nitre alebo Humennom. So žiadosťou o zastupovanie v súdnom spore sa na nás môžete aj online cez našu podateľňu. Pomoc občanom poskytuje aj niekoľko ďalších organizácii pôsobiacich po celom Slovensku, ktoré sú zapísané v zozname na Ministerstve hospodárstva SR.

K obsahu listu je potrebné ešte poznamenať jednu dôležitú skutočnosť. Splátkový kalendár nepodpisujte! Vyžiadajte si ho, pošlite nám ho na posúdenie, avšak bez toho, aby ste sa poradili ho nepodpisujte.

Som kontaktnou osobou, chcem sa brániť!

Odporúčame vám podať podnet Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podanie je možné vykonať emailom zaslaným na adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk. To musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa. V podaní uveďte, že ste nebankovke nikdy svoje osobné údaje ako kontaktná osoba neposkytli, nesúhlasili ste s ich spracovávaním  a i napriek tomu vám spoločnosť Pohotovosť s.r.o. (IČO: 35807598) zaslala výzvu, ktorú môžete zaslať ako prílohu.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!