Hrozí vám (ne)Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba je charakterizovaná ako verejné konanie, ktorého dôsledkom je prechod vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk, a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Predmetom dobrovoľnej dražby sú spravidla hnuteľné a nehnuteľné veci. Inštitút dobrovoľnej dražby sa najčastejšie využíva na uspokojenie pohľadávky veriteľa pri výkone záložného práva (napr. pri poskytnutí hypotekárneho úveru, resp. úveru od nebankovej spoločnosti, kedy dlžník založí rodinný dom; v prípade, ak dlžník úver nespláca, banka, resp. nebanková spoločnosť môže uspokojiť svoju pohľadávku predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe). V takomto prípade je navrhovateľom dražby záložný veriteľ (banka, nebanková spoločnosť). Dražba môže byť realizovaná iba dražobníkom (dražobnou spoločnosťou).

Cena predmetu dražby býva spravidla určená na základe znaleckého posudku. Vlastník predmetu dražby je oprávnený do 10 pracovných dní od doručenia znaleckého posudku vzniesť u dražobníka námietky proti ohodnoteniu predmetu dražby a prípadne žiadať vyhotoviť znalecký posudok iným znalcom. Dražobník je povinný sa so vznesenými námietkami písomne vysporiadať a najneskôr 5 pracovných dní pred konaním dražby zaslať vlastníkovi predmetu dražby písomnú odpoveď. Ak vlastník predmetu dražby žiada vyhotoviť nový znalecký posudok, zabezpečí dražobník znalecký posudok bezodkladne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od iného znalca.

Od 01.06.2014 nie je možné dražiť nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva neprevyšuje 2.000,- €.

19. 06. 2017

Zmeňte zákon o dobrovoľných dražbách! Vyzývajú poslancov spotrebiteľské organizácie

Po dvoch rokoch sú v parlamente opäť otvorené tzv. dobrovoľné dražby. Návrh novely Občianskeho zákonníka a zákona o dobrovoľných dražbách predložili v máji poslanci zo strany […]
01. 03. 2016
SPIS_podomovy-predaj-energie-smejdi_1000

Dobrovoľná dražba nemusí byť vždy platná

Zákon o dobrovoľných dražbách upravuje neplatnosť dražby, pričom ju súd môže vysloviť len na základe návrhu – žaloby o neplatnosť dražby - osoby, ktorá tvrdí, že porušením zákona bola dotknutá na svojich právach.
30. 06. 2013
Manos entregando una casa

Dobrovoľná dražba je rýchlejšia a lacnejšia ako nútená

Otázky a odpovede o dražbách nehnuteľností.
eSpotrebiteľ