Zastupujeme občanov v sporoch proti životnej poisťovni Rapid life

Nevyplatila Vám poisťovňa poistné? Svoje nároky na vyplatenie poistného zo zmluvy si uplatnite prostredníctvom súdu. Ak, chcete aby sme vás zastupovali v konaní pridajte sa cez elektronickú podateľňu.

Informácie o kauze
 

Hájime záujmy, chránime práva spotrebiteľov.Od roku 2009 šírime myšlienky ochrany práv spotrebiteľov. Prispievame k zlepšeniu vymožiteľnosti práv a presadzujeme spotrebiteľskú politiku v praxi.

Prečítajte si o nás viac


Vitajte v Spotrebiteľskom Centre n.o.

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia je neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorým pri nakupovaní tovarov, výrobkov alebo služieb alebo pri uplatňovaní iných práv u predávajúcich vznikné sporová udalosť.

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatne poradenský a právny servis a pomoc pri riešení spotrebiteľských sporov. Našou prioritou je poradiť a odporučiť spotrebiteľovi najrýchlejšie a efektívne možnosti riešenia sporu. V prípade nemožnosti mimosúdnej dohody a predpokladaného úspechu bezplatne zastúpime spotrebiteľa v súdnom spore a vykonáme právne všetky dostupné právne kroky k ochrane práv a ekonomických záujmov nami zastupovaného spotrebiteľa.

Ochranu spotrebiteľov vnímame v širšom kontexte. Preto naše poradenské a odborné služby poskytujeme aj podnikateľom. Prax nám ukázala, že mnohí živnostníci nepoznajú svoje zákonné povinnosti a tak porušujú práva spotrebiteľov bez toho aby o tom vedeli. Podnikateľov vedieme k ochrane práv spotrebiteľov hlavne neformálnym vzdelávaním a poskytovaním odborných služieb.

Spotrebiteľské Centrum vykonáva činnosti smerujúce k napĺňaniu jeho cieľov, pričom jeho hlavným účelom je posilniť dôveru spotrebiteľov voči podnikateľom.

Našou kľúčovou úlohou je pomoc spotrebiteľom pri riešení ich sporov mimosúdnou cestou, v krajných prípadoch prostredníctvom súdu.

Naša práca je založená na mimosúdnom riešení sporov nakoľko nemáme donucovaciu právomoc, teda nemôžeme predávajúceho donútiť zúčastniť sa mimosúdneho riešenia, resp. akceptovať práva spotrebiteľa. Avšak na základe právnej argumentácie vieme predávajúceho presvedčiť o dodržiavaní práv spotrebiteľov v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ.

Vytvorili sme

Podnikateľom poskytujeme hlavne služby, ktoré súvisia s našou činnosťou, teda s ochranou spotrebiteľov a to:‎

Overeným a spoľahlivým elektronickým obchodom udeľujeme certifikát spokojného spotrebiteľa. Nielen jeho držitelia podporujú Spotrebiteľské Centrum n.o. každým nákupom výkonným cez stránku www.dobromat.sk.

Odborné školenia priamo v úrade orgánov verejnej moci (OMV) alebo v sídle spoločnosti (PO) a inštalácie software si môžete objednať za bezkonkurenčné ceny. Viac informácii

Naše služby spotrebiteľom tvoria celé spektrum, avšak keďže ich poskytujeme iba on-line,nie sú dostupné úplne každému.‎ Radi by sme naše bezplatné služby poskytovali práve tým,ktorý to najviac potrebujú, a to seniorom ale aj osobám, ktorí nemajú prístup k počítaču a internetu.

Ako inšpirácia Vám môže poslúžiť poradňa, ktorú pre svojich obyvateľov ‎ zriadil Miestny úrad Bratislava - Ružinov. Úrad je zriaďovateľom poradne, avšak služby občanom poskytuje pracovník Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie v utorok od 14.00 do 16.00 a v štvrtok od 15.00 do 17.00.

Ďalšou možnosťou spolupráce v poskytovaní služieb občanom je elektronizácia podania. To tak že občan si na miestny alebo obecný úrad ‎prinesie všetky potrebné dokumenty a pracovník úradu vyplní v mene občana formulár elektronickej podateľne, naskenuje potrebné dokumenty a zašle nám ich na spracovanie. Riešenie sporu ako aj ďalšia komunikácia prebieha priamo medzi spotrebiteľom a nami.

Chceme spolupracovať

Častokrát sa stretávame s argumentom,že spotrebiteľská organizácia vo vašej obci nie je potrebná, pretože u vás je centrum právnej pomoci. To však poskytuje pomoc v rôznych právnych oblastiach a iba za predpokladu,že osoba nepresiahne minimálne určený príjem. Spotrebiteľské Centrum n.o. poskytuje svoje služby bez obmedzenia príjmu občana, avšak iba v spotrebiteľských sporoch. ‎

Obciam ponúkame taktiež bezplatné semináre pre ich občanov. Mame však jednu podmienku a to je,že obec na vlastné náklady alebo vo vlastnej réžii zabezpečí propagáciu podujatia a priestor, v ktorom sa podujatie uskutoční.

Viac informácií o spotrebiteľskom vzdelávaní dospelých

Vyučujete predmet občianska náuka alebo náuka o spoločnosti zo starých a neaktuálnych učebníc?
O ochrane spotrebiteľov sa tam toho síce mnoho nepíše, však aj to, čo sa v nich nachádza už nie je aktuálne.

Základným školám ponúkame preto nasledovne riešenie:‎
Zabezpečte triedy z jedného ročníka, v ktorom budete tento rok rozoberať problematiku ochrany spotrebiteľov a my prídeme na vašu školu s prezentáciou‎ o ochrane práv spotrebiteľov .N a prezentácii vašich žiakov prevedieme problematikou hravou formou, v ktorej sa aj oni stanú spotrebiteľmi. Vysvetlíme im,že nemajú kupovať tovar cez sociálne siete, prečo je potrebné prečítať si obchodné podmienky ako aj to, ako reklamovať tovar či službu. Žiaci na konci prednášky vyplnia jednoduchý test zo zapamataných si informácií, začo dostanú malú pozornosť vo forme prezentačných materiálov Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie.

Príďte na našu základnú školu

Aj pre stredné školy máme ponuku neformálnych vzdelávacích seminárov. ‎Tie sú rovnako vedené ako pre základné školy, avšak ‎tématicky sa zameriavajú na životné situácie, s ktorými sa študenti budú stretávať alebo stretávajú. Ide o základ vedomosti a zručnosti finančnej gramotnosti, problematiku telekomunikačných operátorov a spotreby energií.
Študenti absolvujú rýchlokurz spotrebiteľských práv v intuitívne forme, pričom sa následne môžu zapojiť do e-learningového spotrebiteľského programu, ktorý okrem iného obsahuje aj základy práva. Tie môžu využiť v prípade, ak uvažujú o ďalšom štúdiu práva na vysokej škole.

Chceme seminár na našom gymnáziu, strednej škole

Pridajte sa k nám alebo nás podporte

Možností ako môžete prispieť k ochrane svojich spotrebiteľských práv je množstvo. Nakupovaním v overených elektronických obchodoch, zdieľaním našich článkov ale i využívaním našich služieb.

Spotrebiteľské Centrum v číslach